การถวายราชสดุดีพระบรมรูปรัชกาลที่ ๖ในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ๑.  เครื่องบูชา จัดตั้งไว้หน้าพระบรมรูป ควรมีเครื่องทองน้อยและพานสำหรับวางพวงมาลัยหรือช่อดอกไม้ ถ้าไม่มีเครื่องทองน้อยให้จัดเครื่องบูชาดังนี้                ก.  ธูป ๑ ดอก                ข.  เทียน ๑ เล่ม                ค.  พานสำหรับวางพวงมาลัยหรือช่อดอกไม้๒.  พิธีกร  พิธีกรเชิญประธานในพิธีจุดธูปเทียนถวายราชสักการะ ภายหลังที่ประธานได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้ว๓.  ประธานในพิธี                (๑)  เดินไปยังหน้าพระบรมรูป ถวายคำนับ (ตามระเบียบสำนักพระราชวัง) รับพวงมาลัยหรือช่อดอกไม้จากเจ้าหน้าที่ ถวายไว้บนพานที่หน้าพระบรมรูป แล้วจุดเทียน จุดธูป ตามลำดับ                (๒)  เสร็จแล้วลงนั่งคุกเข่า ประนมมือ ถวายบังคม ๓ ครั้ง แล้วลุกขึ้นยืนถวายคำนับอีกครั้งหนึ่ง                (๓)  ถอยออกมานั่งเตรียมถวายราชสดุดี ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าครึ่งก้าวคุกเข่าลง ตั้งเข่าซ้ายนั่งลงบนส้นเท้าขวา มือขวาแบคว่ำวางลงบนเข่าขวา แขนซ้ายวางพาดบนเข่าซ้ายเอียงไปทางขวาเล็กน้อย เมื่อร้องเพลงราชสดุดีให้ก้มหน้าเล็กน้อยและให้เงยหน้าขึ้นตามเดิมเมื่อเพลงจบ (ถ้าถือหมวกอยู่ด้วยให้ปฏิบัติตามคู่มือระเบียบแถวของสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ)๔.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและแขกรับเชิญอื่น ๆ ปฏิบัติดังนี้                (๑)  เมื่อประธานเดินไปจุดธูปเทียนบูชาพระบรมรูป ทุกคนยืนอยู่ในท่าตรง                (๒)  เมื่อประธานลงนั่งคุกเข่าถวายบังคม ให้ทุกคนนั่งลงในท่าเตรียมถวายราชสดุดี                (๓)  เมื่อประธานถอยมานั่งในท่าเตรียมถวายราชสดุดี พิธีกรจะนำถวายราชสดุดี ให้ทุกคนร้องตามพร้อมกัน๕.  เมื่อจบบทถวายราชสดุดีแล้วพิธีกรจะสั่งให้ทุกคน ลุก ทุกคนลุกขึ้นยืน เมื่อประธานเดินไปนั่งยังที่แล้วให้ทุกคนนั่งลงหมายเหตุ  สำหรับประธานในพิธีและผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นสตรี เมื่อเวลาถวายราชสดุดีเพื่อความเหมาะสมให้นั่งคุกเข่าได้ทั้งสองข้างมือทั้งสองวางขนานกันไว้บนเข่าทั้งคู่การถวายราชสดุดีพระบรมรูปรัชกาลที่ ๖ กระทำได้ ๒ กรณี คือ                กรณีที่ ๑  ทำพิธีในสถานที่เปิดการอบรม โดยทำพิธีบูชาพระรัตนตรัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจะเป็นพิธีถวายราชสดุดีพระบรมรูปรัชกาลที่ ๖ เมื่อพิธีถวายราชสดุดีเสร็จ ประธานฝ่ายดำเนินการกล่าวรายงาน ประธานในพิธีกล่าวเปิดการฝึกอบรม เสร็จแล้วประธานเดินไปนั่ง หรือไปทักทายผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรือประธานอาจจะกลับ                กรณีที่ ๒  ทำพิธีถวายราชสดุดีนอกสถานที่เปิดการฝึกอบรม จะกระทำหลังจากพิธีเปิดแบบทางราชการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจะออกไปทำพิธีถวายราชสดุดี ส่วนพิธีการถวายราชสดุดีก็ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้น