ในเดือนตุลาคม 2545  สกว. ก็เสนอโครงการต่อ สสส. เพื่อขอทุนในโครงการความร่วมมือจัดตั้ง สคส.   เป็นโครงการ 3 ปี  มีรายละเอียดซึ่งอ่านได้ที่นี่ (click)

         จะเห็นว่าในที่สุด สคส. ไม่ได้ดำเนินการตามข้อเสนอนี้อย่างเคร่งครัด   มีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การทำงานจากการให้ทุนสนับสนุนมาเป็นขับเคลื่อนภาคีเครือข่าย   ทำให้ประหยัดเงินไปได้มากมาย   และทำให้ไม่เกิด "KM หวังกระสุน" (คือหวังได้ทุนทำ KM)  ซึ่งเป็น KM ปลอม

         นับเป็นความใจกว้างและยืดหยุ่นของ สสส. ที่ยินยอมให้มีการปรับยุทธศาสตร์การทำงาน   อันนำมาสู่ความสำเร็จของ สคส. ในการขับเคลื่อน KM เข้าสู่ทุกหย่อมหญ้าสังคมไทยในปัจจุบัน

วิจารณ์  พานิช
 3 ก.ย.49