ยุทธศาสตร์การพ้ฒนา


ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของ ศธ.
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐-๑๘.๓๐ น. ที่ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
                 ที่ประชุมเห็นชอบ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของ ศธ. (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ที่ได้เพิ่มเติมการจัดการศึกษาซึ่งครอบคลุมถึง “ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส” สำหรับ ยุทธศาสตร์การศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ศธ. ได้ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน และยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของ ศธ. (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ภายใต้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีนี้ตาม พ.ร.บ.งบประมาณจำนวน ๔๒๐,๔๙๐,๐๓๒,๖๐๐ บาท โดยแยกเป็นงบบุคลากร ๕๕.๑๑% งบเงินอุดหนุน ๓๐.๘๓% งบดำเนินงาน ๖.๗๘% งบลงทุน ๕.๙% และงบรายจ่ายอื่น ๑.๓๘%
                 ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานสำคัญของหน่วยงานต่างๆ ตามจุดเน้นของ รมว.ศธ. ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ข้างต้น ดังนี้
 ๑) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
                  สพฐ. – โรงเรียนคุณภาพต้นแบบระดับสากล-อำเภอ-ตำบล ๑,๐๐๐ โรง และการแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก ๕,๘๑๖ โรง รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ – การจัดการเรียนการสอนวิทย์-คณิตฯ อย่างมีคุณภาพ
                 สสวท. – การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่จะมีการนำร่องในปี ๒๕๕๗ และประกาศใช้ในปี ๒๕๕๘ โดย สสวท.จะต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อตัวชี้วัดคุณภาพผลสัมฤทธิ์ด้านวิทย์-คณิตของนักเรียนด้วย
                   สทศ. – การทดสอบระดับชาติที่โปร่งใส ทั้ง ๘ รูปแบบ คือ O-NET(ขั้นพื้นฐาน), I-NET(อิสลามศึกษา), N-NET(กศน.), V-NET(อาชีวศึกษา), U-NET(อุดมศึกษา), GAT(ความถนัดทั่วไป), PAT(ความถนัดทางวิชาการวิชาชีพ),U-DAT(๗วิชาสามัญ รองรับระบบรับตรง)
 ๒) การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
                   สอศ. – การสร้างนักศึกษาให้เป็นมืออาชีพ โดยร่วมกับสถานประกอบการ ทั้งระบบทวิภาคี ๒๓๑ แห่ง โรงเรียนโรงงาน ๕ แห่ง และส่งนักศึกษาไปฝึกงาน โดย รมว.ศธ.สนับสนุนการจัดการศึกษาปริญญาตรีสายอาชีพใน ๑๙ สถาบันการอาชีวศึกษา
                   กศน. – ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ที่จัดทำหลักสูตร ๑๐๐-๑๕๐ ชั่วโมง มีเป้าหมายดำเนินการในปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ รวม ๓.๔ แสนคน
                   สกอ. – กองทุนตั้งตัวได้
                   สกศ. – การจัดทำปฏิทินชีวิตที่ ศธ.มีส่วนเกี่ยวข้องในการศึกษา ๕ ช่วงวัย คือ ปฐมวัย ๐-๖ ปี, วัยเรียนรู้พื้นฐาน ๖-๑๔ ปี, วัยรุ่น ๑๕-๒๔ ปี, วัยทำงาน ๕-๖๐ ปี, วัยหลังเกษียณ ๖๐ ปีขึ้นไป โดยถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล
 ๓) การปฏิรูปครู
                  ก.ค.ศ. – การประเมินวิทยฐานะครู และการสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่เน้นโปร่งใส ลดการใช้ดุลยพินิจลง
                 สกสค. – การพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ซึ่ง รมว.ศธ.เน้นให้ครูที่เป็นหนี้เข้าวัดปฏิบัติธรรม เพื่อให้คิดเป็นทำเป็น ปรับโครงสร้างทางจิตใจ ลดรายจ่าย
                 คุรุสภา – การออกใบประกอบวิชาชีพครู ซึ่ง รมว.ศธ.ขอให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ชาวต่างประเทศเข้ามาสอนภาษาอังกฤษได้มากขึ้น
 ๔) การสร้างโอกาสทางการศึกษา
               กศน. – การจัดการศึกษาสำหรับผู้ไม่จบ ม.๖ โดยมีเป้าหมายให้จบ ม.๖ ภายใน ๘ เดือน ใน ๒ แนวทางคือ พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะของผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา และทบทวนและปรับปรุงการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน
                สต.สป. – หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่นที่ ๓ ซึ่งมีถึง ๕๐ อำเภอที่ไม่มีผู้สมัครเพราะขาดคุณสมบัติคือเกรด ๓.๐ ขึ้นไปและครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี จึงขอให้ขยายการคัดเลือกให้ครบภายใน ๙ มีนาคมนี้ โดย รมว.ศธ.ฝากให้พิจารณาถึงผู้ที่เรียนเก่งแต่ไม่ได้รับการคัดเลือกทุน ให้ได้รับโอกาสในชีวิตที่ดีเช่นกัน ไม่ใช่อีกคนจบต่างประเทศ แต่อีกคนที่ไม่ได้รับทุนต้องเข้าโรงงาน
 ๕) การเพิ่มขีดความสามารถเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
                สพฐ. – การสอนภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพ โดย รมว.ศธ.ต้องการเน้นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยให้เพิ่มจำนวนครูหรืออาสาสมัครต่างประเทศที่เป็น Native Speaker และปรับปรุงเกณฑ์การออกใบประกอบวิชาชีพชั่วคราว ๒ ปี สำหรับครูต่างชาติที่จบปริญญาตรี ส่วนอาสาสมัครชาวต่างประเทศหรือ Backpack จะสนับสนุนเป็นผู้ให้ความรู้ชั่วคราว โดยมอบปลัด ศธ.หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอ VISA และ Work Permit ให้สะดวกรวดเร็วขึ้น ส่วน สพฐ. ต้องบริหารงบประมาณมาสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่ เพราะจะเปลี่ยนอนาคตของเด็กใน Generation นี้ได้อย่างมหาศาล ไม่ใช่เป็นประเทศที่รั้งท้ายของอาเซียนในการใช้ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ (Tags): #ยุทธศาสร์
หมายเลขบันทึก: 482365เขียนเมื่อ 18 มีนาคม 2012 13:40 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 กันยายน 2013 17:53 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท