แผนการจัดการเรียนรู้

รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 33101

สาระที่ 2 : ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนปากชมวิทยา พุทธศักราช 2546

( ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2550 )

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

 

 

 

 

 

 

นางรัชฎาภรณ์   วิชาราช

ครูชำนาญการ

 

 

 

 

 

โรงเรียนปากชมวิทยา อำเภอปากชม จังหวัดเลย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ดาวโหลดที่นี่ http://www.mediafire.com/?66czu4q2qxau6sr