การจัดการเรียนร้ภาษาไทยแบบร่วมมือมีรูปแบบการจัดการดังนี้

1. สร้างข้อตกลงร่วมกัน

2. การวางแผนการดำเนินงาน