วัตถุประสงค์ในการอบรม

1.  เพื่อให้ครูเข้าใจว่าบล็อกคืออะไร

2.  เพื่อให้ครูแกนนำสร้างบล็อกเป็นของตนเองได้

3.  เพื่อให้ครูแกนนำสามารถขยายผลให้สมาชิกในกลุ่มหรือสายชั้นให้สมาชิกสามารถสร้างบล็อกได้

เป้าหมาย

1.  หัวหน้ากลุ่มสาระทุกสาระของโรงเรียนบ้านสวายและโรงเรียนสวายวิทยาคาร

2.  หัวหน้างานทุกกลุ่มงาน

สถานที่     ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  2  โรงเรียนสวายวิทยาคาร

งบประมาณ   -

วัน เวลา    วันที่  4  กันยายน  2549   เวลา  13.00  น. - 16.30  น.