กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  2  ระดับช่วงชั้น

ช่วงชั้นที่ 3  มีจำนวน  30  ข้อ

ช่วงชั้นที่  4  มีจำนวน  40  ข้อ

หมายเหตุ.ใช้แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนายคำนูณ  สายแสงจันทร์  ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตการศึกษาสุรินทร์เขต 1