การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความพร้อมสำหรับเด็กปฐมวัย  สิ่งสำคัญอันเป็นพื้นฐานที่จำเป็นนั้นคือการจัดกิจกรรมนั้นต้องสนุก  ท้าทาย  และเด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง  ดังนั้นกิจกรรมการสอนเพลงจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ง่ายต่อการจัดกิจกรรมสำหรับครูปฐมวัย  ดังตัวอย่างเพลงต่อไปนี้

เพลงจับ

จับหัว  คาง  หู  หัวไหล่  จับไวไว จับจมูก ปากตา

จับแขน จับขา  แล้วก็  จับสะดือ