การเข้ารับการอบรม KM 

วัตถุประสงค์

1.

2.

3.

กลุ่มเป้าหมาย

1.

2.