วันนี้ 4 กันยายน  2549   เวลา  13.00 น.ได้เข้ารับการอบรมBlog ร่วมกับคณะครูวิชาการและหัวหน้าสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านสวาย  โดยอบรมร่วมกับคณะครูโรงเรียนสวายวิทยาคาร โดยได้รับความรู้ในการสมัครเมล์และความรู้เกี่ยวกับBlog  สนุกสนานมาก