ชื่อเรื่องงานวิจัยที่แก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน  ป.1

1.การแก้ปัญหาการอ่านออกเสียงเพี้ยนในการผันวรรณยุกต์

2.การเรียนแบบตามใจฉัน

3.การพูดไม่มีหางเสียง (ครับ)

4.การแก้ปัญหาการอมนิ้ว

5.การแก้ปัญหาการใส่รองเท้าไม่ถูกข้าง

6.การฝึกทักษะการพูดแนะนำตนเอง

7.การแก้ปัญหาการไม่รู้จักสระทุกตัวของนักเรียนป.1