จัดอบรมวันที่ 4  กันยายน  2549  เวลา 13.00 น. ณ  ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสวายวิทยาคาร   ครูทั้ง 2 โรงเรียนเข้ารับการอบรม  จำนวน 24 คน