กิจกรรมยอดนักคิดคนเก่ง  เป็นกิจกรรมหนึ่งของชุมนุมนักวิทยาศาสตรืร่นเยาว์โรงเรียนบ้านสวาย   ที่ใช้ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา  ซึงจากผลการทดสอบ NT  ประจำปีการศึกษา  2546  พบว่า  นักเรียนโรงเรียนบ้านสวายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ด้านความรู้วิทยาศาสตร์ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  50  จึงจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน  ซึ่งมีหลักการในการดำเนินการดังนี้

1.ตั้งคำถามที่เกี่ยวกับความรู้วิทยาศาสตร์บนกระดานคำถาม  หน้าห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  วันละ  1  คำถาม

2. นักเรียนไปสืบค้นข้อมูลตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  แล้วนำมาตอบคำถามโดยบันทึกในสมุดยอดนักคิดคนเก่ง

3. ตรวจคำตอบโดยสมาชิกชุมนุมนักวิทยาศาสตร์

4. ดำเนินกิจกรรมถามตอบทุกวัน  โดยมีการตั้งคำถามใหม่และเฉลยคำถามเดิมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือน

5. สรุปผลคะแนนจากผู้ที่มีคะแนนสุงสุด

6. มอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด