วันนี้วันที่ 4เดือนกันยายน 2549 เป็นวันที่มีการจัดอบรมการทำข้อมูลเกี่ยวกับ KM   ซึ่งเป็นความรู้ใหม่ที่ครูผ้สอนอย่างเราต้องเรียนรู้   ผู้อบรมต้องการ  อยากจะสร้าง Biog เกี่ยวกับความรู้ที่สอน ที่ต้องการศึกษา ต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างBlog