การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนสวายวิทยาคาร  ใช้กิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ทุกระดับสายชั้น  โดยมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ทั้งในโรงเรียนและส่งไปแข่งขันนอกโรงเรียน

กิจกรรมของครู

1.นักเรียนสืบค้นเนื้อหา รายละเอียดการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

2.นักเรียนศึกษาการทำโครงงานวิทยาศาสตร์โดยสำรวจ  สืบค้นความรู้ในท้องถิ่น  และศึกษานอกสถานที่

3.ครู-นักเรียนร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหา รายละเอียดของการทำโครงงาน

4.นักเรียนเลือกเรื่อง  และครูที่ปรึกษา

5.นักเรียนส่งเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์

6.ครูติดตามการดำเนินการศึกษาเป็นระยะ อย่างต่อเนื่อง ควรจะ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือทุกวันยิ่งดีมาก จนเสร็จสิ้น

7.นักเรียนให้ครูตรวจทานเอกสารรายงานก่อนพิมพ์เป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์

8.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปี 2549

9.ครูคัดโครงงานวิทยาศาสตร์ไปร่วมแข่งขันในวันวิทยาศาสตร์ของระดับจังหวัด และภาค

10.ครูประเมินผลการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

11.นักเรียนประเมินผลการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

12.ครูรายงานผลการจัดกิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์