ในช่วงเวลา 57 ปีของการศึกษาและเผยแผ่ศาสนาของท่านพุทธทาส   ท่านได้สร้างมรดกทางธรรมที่เป็นต้นฉบับเอกสาร  สิ่งพิมพ์  เทป ฯลฯ  ไว้มากมายเกินกำลังที่สวนโมกข์จะเก็บรักษาไว้ให้คงสภาพเดิมได้   จึงมีการรวมตัวกันจัดตั้ง มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส  อินทปัญโญ   และหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ ขึ้นในกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล   มูลนิธินี้จะมี ศ. นพ. ประเวศ วะสี เป็นประธาน  และคณะกรรมการจัดตั้งหอจดหมายเหตุฯ จะมี ศ. นพ. เกษม  วัฒนชัย  เป็นประธาน

วิจารณ์  พานิช
 31 ส.ค.49