ประเภท                   ก.พ.    มี.ค.    เม.ย.    พ.ค.    มิ.ย.    ก.ค.    ส.ค.

                              %       %        %        %       %       %      %

นมแม่                     65       81      77        86        69      81      84

นมแม่+นมผสม        22       16       9          5         11      12        8

นมผสม                  14        3       15         9         20        8        8