โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง   สิงหเสนี )  เห็นความสำคัญของระบบการประกันคุณภาพ   จึงได้จัดให้มีการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ  โดยจัดทำในรูปของคณะกรรมการ  มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา   เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามวิสัยทัศน์   พันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียน ได้มีการกำหนด ยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีโครงการ กิจกรรมและตัวชี้วัดความสำเร็จอย่างชัดเจน

         สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ทางโรงเรียนได้รับการประเมินเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่  23-25  กันยายน  2545  และได้รับการประเมินภายนอกรอบสองเมื่วันที่  30-31  มกราคม  -  1  กุมภาพันธ์2549