The First Organizing Committee meeting of the Prince Mahidol Award Conference 2007

HONEY

 The First Organizing Committee meeting of the Prince Mahidol Award Conference (PMAC) 2007

                     เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2549 ที่ผ่านมา ได้รับโอกาสติดตาม ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช (Chariman, Organizing Committee) เข้าร่วมประชุม International Organizing Committee เพื่อสรุป Theme ของการจัดประชุมวิชาการครบรอบ 15 ปี นับเป็นโอกาสที่ดีที่ได้อยู่ร่วมในการประชุมท่ามกลางนักวิชาการระดับโลกหลายท่านและนักวิชาการไทยที่เก่งในระดับนานาชาติ วันนี้จึงนำบรรยากาศในการประชุมดังกล่าวมาถ่ายทอดผ่าน blog ให้ทราบโดยจะสรุปให้ทราบเพียงสั้นๆ นะคะ

                  หลังจากที่ ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว ศ . นพ. สุพัฒน์ วาณิชย์การ (เลขาธิการ มูลนิธิฯ) นำเสนอประวัติและความเป็นมาของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในรูปแบบวีดีโอ

                  นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ นำเสนอวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ ใจความว่า

  1. เป็นการจัดประชุมในด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่กำลังได้รับความสนใจในระดับโลก

  2. มุ่งหมายให้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลก

  3. มุ่งหมายให้มีการเตรียมการอย่างดีและผลการประชุมสามารถสร้างผลกระทบในการแก้ปัญหาและพัฒนาสาธารณสุขระดับโลกได้

  4. เป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของนักวิชาการและนักบริหารการสาธารณสุขไทย ในการบริหารจัดการประชุมระหว่างประเทศ และได้แสดงภาวะผู้นำระดับโลก

                       ที่ประชุมได้หารือร่วมกันถึงชื่อของการจัดประชุมว่าควรจะใช้ the Prince Mahidol Award Conference และตามด้วยปี ค.ศ. 2007 เพื่อในอนาคตหากจะจัดประชุมครั้งต่อไปก็ใช้ชื่อ the Prince Mahidol Award Conference และตามด้วยปีที่จัดประชุม    ซึ่งจะเชิญนักวิชาการระดับโลกมาร่วมประชุมด้วย แต่ประชาชนที่สนใจก็สามารถเข้าร่วมประชุมได้     ดังนั้นโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจล่วงหน้าเลยนะคะ

 
 Brochure  เชิญชวนร่วมงานประชุมวิชการ 15 ปี
[download Brochure page 1, page 2]

นอกเหนือจากกรรมการชาวไทยแล้ว มีคณะกรรมการจากต่างประเทศที่เดินทางมาร่วมประชุมดังนี้

  1. Dr. Howard Zucker [WHO/HQ]

  2. Dr. Eamon Murhpy [Director, Government, Donor and UN [System Relation, UNAIDS]

  3. Dr. Derek Yach [Rockefeller Foundation]

  4. Dr. Jacques Baudouy [World Bank]

  5. Dr. Elle T HOEN [Access to Essential Medicines Campaign, MSF]

  6. Dr. David Fleming [Gates Foundation]

  7. Dr. Tim Hubbard [Head, Human Genome Analysis, Wellcome Trust]

  8. Dr. Harvey Bale [Director General, International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations]

  9. Dr. Myint Htwe [DPM/WHO/SEARO]

  10. Dr. Julian Lob-Levyt  [GAVI Alliance]

  11. Dr. Christopher Elias [PATH, USA]

  12. Prof. Dean Jamison [UCLA]

ภาพบรรยายการประชุมวันที่ 3-4 สิงหาคม 2549 ที่ผ่านมา

   
 ภาพบน ผู้เข้าร่วมประชุม 1st Organizing Committee meeting of the Prince Mahidol Award Conference 2007
 ภาพบน บรรยากาศขณะประชุม
   

 **********************************

                        ตามที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานการประชุม มีมติให้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ซึ่งการประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ เป็นการจัดครั้งที่ 2 โดยครั้งแรกจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 10 ปี รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล โดยหัวข้อเรื่อง “Medicine and Public Health in the Postgenomic Era” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2545 ณ โรงแรม อิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ ประเทศไทย

                     การจัดประชุมวิชาการในวาระครบรอบ 15 ปีนี้ คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ มอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ดำเนินการร่วมกับมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ และองค์การอนามัยโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชมมายุ 80 พรรษา อีกทั้งเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ด้วย กำหนดการประชุมวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2550 ณ โรงแรม อิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยมอบหมายให้ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพในการดำเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุม (Organizing Committee) มีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็น Chairman ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็น Co-Chairman และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็น Secretariat Office

 

สำหรับรายละเอียดการเตรียนงานหรือความคืบหน้าในการจัดงานจะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The Prince Mahidol International Award

คำสำคัญ (Tags)#งานประชุมวิชาการ#มูลนิธิรางวัลสมเดืจเจ้าฟ้ามหิดล

หมายเลขบันทึก: 48130, เขียน: 04 Sep 2006 @ 12:00 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)