เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายนที่ผ่านมาผมได้ปรึกษาหารือกับท่านคณบดีคนใหม่ (รศ.มาลินี ธนารุณ) ถึงงานประจำที่ทำอยู่ในคณะฯ ว่ามีหลายเรื่องที่การปฏิบัติงานประจำในคณะฯ ยังมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีหลายขั้นตอน บางงานไม่มีความจำเป็นต้องได้รับการกลั่นกรองจากบุคลากรหลายระดับ อาทิเช่น  การขอใช้ห้องประชุมภายในคณะ (มีห้องประชุมหลายห้อง) จากบุคลากรภายในคณะฯ

    ขั้นตอนเดิม คือ   ผู้มีความประสงค์จะขอใช้ห้องประชุมเขียนแบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมส่งให้งานธุรการลงรับเรื่อง - ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอาคารสถานที่ตรวจสอบว่าห้องประชุมว่างหรือไม่ - ถัดจากนั้นส่งมาให้ที่ผม (เลขานุการคณะ) - เสนอให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ

    ขั้นตอนใหม่ คือ ผู้มีความประสงค์จะขอใช้ห้องประชุมเขียนแบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบงานอาคารสถานที่ตรวจสอบว่าห้องประชุมว่างหรือไม่ - ถัดจากนั้นส่งมาให้ที่ผม (เลขานุการคณะ) อนุมัติ

     ผมเชื่อว่าบางหน่วยงานเป็น e-office ไปแล้ว สามารถตรวจสอบห้องประชุมได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลย สำนักงานเลขานุการไหนที่เป็นระบบ e-office เชิญชวนแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับ  สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ พยายามปรับปรุงอยู่

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ