ผชช.ว.ตาก (๗๗): หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขชุมชน


เป็นหลักสูตรอนุปริญญาที่ใช้เวลากว่า ๕ ปีกว่าจะสำเร็จจนได้รับการอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนได้

ทีมงานพวกเราชาว สสจ.ตากกลุ่มหนึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาและผลิตบุคคลากรสาธารณสุขขึ้นมาเองเพื่อให้สามารถทำงานตอบสนองพื้นที่ได้ดีและอยู่ทำงานในพื้นที่ห่างไกลได้ยาวนานเพียงพอ ไม่โยกย้ายบ่อย

จากการเริ่มตั้นที่หลักสูตร พสชช. ๖ เดือน ต่อยอดเป็น พสช ๑ ปี และพัฒนาต่อจนเป็นหลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขชุมชน ๓ ปี ใช้เวลาพัฒนาหลักสูตร เสนอขออนุมัติกว่าจะผ่านการอนุมัติให้เป็นหลักสตรของวิทยาลัยชุมชนจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชนระดับชาติใช้เวลาถึง ๕ ปี

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :อนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาษาอังกฤษ : Associate of Public Health Program in Community Health

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : อนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน)

ชื่อย่อ (ไทย) :  อ.สศ. (สาธารณสุขชุมชน)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Associate of Public Health (Community Health)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :  A.P.H. (Community Health)

หลักสูตรจะต้องมีกลไกในการสนับสนุนให้คนในพื้นที่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในพื้นที่เพื่อสร้างความคุ้นเคย การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่และสามารถกลับไปปฏิบัติงานในพื้นที่ด้วยความสามารถที่เหมาะสมและมีความมั่นใจ สอดคล้องกับแนวคิดขององค์การอนามัยโลกในการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่ว่า “คัดคนท้องถิ่น เรียนในท้องถิ่นและทำงานบ้านเกิดหรือ Rural recruitment, Rural training, Hometown working

ปรัชญา มุ่งสร้างบุคลากรทางด้านสุขภาพให้มีความรู้ ความสามารถ ในงานสาธารณสุข คิดวิเคราะห์การนำความรู้และทักษะทางสาธารณสุขไปใช้ในการให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค รักษาพยาบาลเบื้องต้นและฟื้นฟูสภาพ ที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพของท้องถิ่นโดยเน้นให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพของตนเอง ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่องานสาธารณสุขในชุมชนอันจะนำมาซึ่งสุขภาวะของประชาชน

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้

1.1 มีความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพสาธารณสุข

1.2 มีความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านสาธารณสุข การบริการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ ในท้องถิ่น

1.3 สามารถให้บริการปฐมภูมิแก่บุคคลแบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสมกับบริบทและปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่น

1.4 สามารถกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิในชุมชน

1.5 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของชุมชน

1.6 เป็นผู้นำทางด้านสาธารณสุข และการดูแลสุขภาพที่ดีในชุมชน สามารถเชื่อมประสานการบริการปฐมภูมิกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสุขภาพชุมชน

วิทยาลัยชุมชนตาก ได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษา ๓/๒๕๕๔ เปิดเรียน ๔ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีผู้สมัครเข้าเรียนถึง ๒๐๐ กว่าคน ทำให้เราต้องมีการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าเรียนโดยเรียนฝั่งตะวันออกที่ วชช.ตาก ๓๕ คน ฝั่งตะวันตกที่ร.ร.เทศบาลวัดดอนแก้ว ๓๕ คน และรับ พสช. อีก ๑ ห้อง ๔๐ คน

หมายเลขบันทึก: 479251เขียนเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2012 21:20 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2019 12:47 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี