โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านการคิด

ผักบุ้ง
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านการคิด

หลักการและเหตุผล

 

                จากการที่ทางกลุ่มได้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม  ได้ทราบว่านวัตกรรม  แบ่งออกเป็นหลายประเภทซึ่งแต่ละประเภทล้วนแล้วแต่เกี่ยวกับการศึกษาทั้งสิ้น  ดังนั้น  ทางกลุ่มของเราจึงได้คิดที่จะพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวกับการคิดขึ้น  เพราะปัจจุบัน  การคิดมีความสำคัญต่อมนุษย์มาก  จึงจำเป็นที่ผู้สอนต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด  จนเป็นนิสัยและจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  มาตรา 24(2) และ ( 3 ) จึงเน้นให้มีการฝึกทักษะ  กระบวนการคิดให้แก่ผู้เรียน  และเป็นการฝึกผู้เรียนให้คิดเป็น  ทำเป็น  ด้วยตนเองอยู่เสมอ  เพราะฉะนั้น ทางกลุ่มเราจึงตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญ  ตรงนี้และได้จัดทำโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านการคิดขึ้น  เพื่อเป็นการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และสามารถนำไปใช้พัฒนาต่อยอดได้

   

วัตถุประสงค์

  1.     เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดในรูปแบบใหม่ 2.     เพื่อเป็นการพัฒนานวัตกรรมความคิดที่เหมาะสมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 3.     เพื่อเป็นนำรูปแบบกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ให้เกิดรูปแบบใหม่  สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้  

เป้าหมาย

 

-          เป้าหมายเชิงปริมาณ

 

นักศึกษา  ชั้นปีที่ 1  เอก ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์  จำนวน  35 คน

 

-          เป้าหมายเชิงคุณภาพ

 นักศึกษาได้รับความรู้  ความเข้าใจและสามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านการคิดได้มากยิ่งขึ้น        
ขั้นตอนระยะเวลา

1.       ประชุมวางแผนนวัตกรรม

 

2.       สำรวจข้อมูล  (NA)

 

3.       กำหนดรูปแบบและโครงการ

 

4.       ทดลองใช้นวัตกรรม

 

5.       ดำเนินงานตามโครงการพัฒนานวัตกรรม

 

 6.       สรุปผลการดำเนินงาน

25  สิงหาคม  2549

30  สิงหาคม  2549

31  สิงหาคม  2549

6  กันยายน  2549

20  กันยายน  2549 

22  กันยายน  2549

   

แผนการดำเนินงาน

 

ขั้นที่  1  เปิดเพลงเกี่ยวกับเบาสมองและเล่าเรื่องเกี่ยวกับความคิด เสร็จแล้วให้รวบรวมว่าได้อะไรบ้าง  จำอะไรได้บ้าง

 

ขั้นที่  2  บรรยายเกี่ยวกับกระบวนการคิด

 

ขั้นที่  3  แบ่งกลุ่มออกเป็น  5  กลุ่ม ๆ ละ 7 คน

 

ขั้นที่  4  กิจกรรม แต่งเพลง

 

-          ให้ทำนองเพลงและให้ผู้เข้าอบรมแต่งเพลงตามความคิด

 

-          ให้ทำนองเพลงพร้อมทั้งคำที่กำหนดให้

 

(  กิจกรรมนี้  ใช้กระบวนการคิดแบบสร้างสรรค์ )

 

ขั้นที่  5  กิจกรรมถอดรหัสจากประโยค

 

-          ให้ประโยคแต่ละกลุ่ม  พร้อมกับช่วยกันถอดรหัสลับที่ซ่อนอยู่ในประโยค

 

-          แต่ละกลุ่มทำกิจกรรมให้ทันกับเวลาที่กำหนดให้

 

( กิจกรรมนี้  ใช้กระบวนการคิดแบบ  วิเคราะห์,  หลากหลาย,  คิดกว้าง,  คิดแบบมีวิจารณญาณ )

 

ขั้นที่  6  กิจกรรมนันทนาการ  สรุปความคิดรวมยอด

 -          แต่ละกลุ่มออกมาสรุป  ความคิด  และประโยชน์ที่ได้รับจากการทำกิจกรรม      

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินกิจกรม

 

ค่าอุปกรณ์                                             350  บาท   มีดังนี้

 

                - ค่ากระดาษ                         200  บาท

 

                -  ค่าปากกาเคมี                       50  บาท

 

                -  ดินสอสี                              100  บาท

 

ระยะเวลาในการดำเนิน

                วันที่  20  กันยายน  2549                   เวลา  13.00 16.00 น.   

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 

1.  นางสาววัลภา  แก้วเพชรรัตน์                      รหัส  002              โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

 

2.  นายยุทธนันท์   ศรีชุมภู                 รหัส  026              โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

 

3.  นางสาววาสนา   ศรีวิเศษ                              รหัส  031              โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

 

4.  นายสุพรรณ  รอดสุขโข                                รหัส  033              โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

 

5.  นางสาวสิริภัทร  ศรีวรชัย                             รหัส  035              โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

 

6.  นางสาวพจนา  เพชรคอน                            รหัส  002              โปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

7.  นางสาวสุรางคนา  ไชยปัญญา                    รหัส  022              โปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 8.  นางสาวพรเพ็ญ  อินต๊ะ                                รหัส  024              โปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านการคิด

คำสำคัญ (Tags)#โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านการคิด

หมายเลขบันทึก: 47687, เขียน: 01 Sep 2006 @ 21:38 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 07:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)