KM Workshop เพื่อพัฒนางานวิจัยและคุณภาพการศึกษา

นำการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบการวิจัยให้มีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น เพื่อพร้อมรับประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบ 2 ในปีราวเดือนสิงหาคม 2550

     ตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวรมีนโยบายในการพัฒนางานวิจัยในระดับคณะวิชา  และในระดับมหาวิทยาลัยโดยมีเป้าหมายเพื่อให้มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย โดยนำการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบการวิจัยให้มีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น  เพื่อพร้อมรับประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบ 2 ในปีราวเดือนสิงหาคม 2550  ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรจะรับการประเมินในกลุ่มที่ 1 กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการวิจัย (Research University) 

     ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการการจัดการความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสม  สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา (IRDA)  ร่วมกับหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา  (QAU) ได้จัดโครงการ “KM Workshop เพื่อพัฒนางานวิจัยและคุณภาพการศึกษา  ครั้งที่ 1”  ขึ้นในวันจันทร์ที่ 2 – วันอังคารที่ 3 ต.ค. 49  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

     1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในแนวนโยบายด้านการวิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวรเพิ่มมากขึ้น

     2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการพัฒนางานวิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งๆ ขึ้น

     3. ได้แนวความคิดมาใช้ในการจัดทำคู่มือการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามแนวทางของ สมศ.

     4. เตรียมพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบ 2 ในปีราวสิงหาคม 2550

 
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
     1.ผู้ทรงคุณวุฒิ       จำนวน     2  ท่าน 
     2.กรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร   จำนวน     2  ท่าน
     3.ผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน       1  ท่าน
     4. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร  จำนวน   18  ท่าน
         4.1   อธิการบดี จำนวน    1 ท่าน
         4.2   รองอธิการบดี   จำนวน    7 ท่าน
         4.3   ผู้ช่วยอธิการบดี  จำนวน  10  ท่าน
     5. คณบดี / เทียบเท่า     จำนวน   20  ท่าน
         5.1  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
              5.1.1 คณะแพทยศาสตร์
              5.1.2  คณะทันตแพทยศาสตร์
              5.1.3  คณะเภสัชศาสตร์
              5.1.4  คณะสหเวชศาสตร์
              5.1.5  คณะพยาบาลศาสตร์
              5.1.6  สาธารณสุขศาสตร์
              5.1.7  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
       5.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
              5.2.1  คณะวิทยาศาสตร์
              5.2.2  วิทยาลัยพลังงานทดแทน
       5.3 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
              5.3.1  คณะวิศวกรรมศาสตร์
       5.4 กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
              5.4.1  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
       5.5  กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
              5.5.1  คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       5.6  กลุ่มสาขาวิชาการจัดการ
              5.6.1  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
              5.6.2  วิทยาลัยนานาชาติ
       5.7  กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
              5.7.1 คณะศึกษาศาสตร์
              5.7.2 บัณฑิตวิทยาลัย
       5.8  กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์
              5.8.1 คณะมนุษยศาสตร์
              5.8.2 คณะนิติศาสตร์
              5.8.3 คณะสังคมศาสตร์
       5.9  มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา
   6. รองคณบดีที่ดูแลด้านวิจัย และรองคณบดีที่ดูแลงานด้านการประกันคุณภาพ  จำนวน   36  ท่าน
   7. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านงานวิจัยในระดับคณะวิชา และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชา  จำนวน   36  ท่าน
   8. รองคณบดีและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านวิจัย และด้านการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา  จำนวน 4  ท่าน
   9. ผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ (คลินิกเทคโนโลยี, GIS, NUBI, NICE, สถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมฯ, สำนักหอสมุด) จำนวน 21  ท่าน 
10. นักวิจัยแกนนำ   จำนวน 15  ท่าน
11. นิสิตปริญญาตรี / โท / เอก  จำนวน  9 ท่าน
12. ผู้แทนจังหวัดพิษณุโลก   จำนวน 2  ท่าน
13. ผู้แทนจากภาคเอกชน   จำนวน 2  ท่าน
14. ผู้แทนภาคประชาชน NGO   จำนวน 1  ท่าน
15. บุคลากรสถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา   จำนวน 16 ท่าน
      (และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
16.บุคลากรหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา  จำนวน 5 ท่าน
      รวมทั้งสิ้น 190 ท่าน

     สำหรับท่านใดสนใจกำหนดการสามารถ <คลิก> ที่นี่เพื่อเข้าชมค่ะ

     และสำหรับบรรยากาศในการจัดโครงการดิฉันจะพยายามเก็บรายละเอียดนำมาเล่าให้ทุกท่านฟังหลังจากเสร็จสิ้นโครงการนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NUQA Staff .. JR

คำสำคัญ (Tags)#qau#irda#kmworkshop#เตรียมการประเมินรอบสอง#พัฒนาระบบการวิจัย

หมายเลขบันทึก: 47575, เขียน: 01 Sep 2006 @ 12:10 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)