หลวงพ่อคูณ “ร้านนี้ค้าขายแล้วรวย”

ปารินุช
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หลวงพ่อคูณ “ร้านนี้ค้าขายแล้วรวย” เป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือเครื่องหมายร่วม และจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายหรือไม่****

รูปหลวงพ่อคูณ และอักษรไทยคำว่า " ร้านนี้ค้าขายแล้วรวย "  เจ้าของสิทธิคือ หลวงพ่อคูณนั้น ดังนั้น   รูปหลวงพ่อและอักษรไทยดังกล่าวนี้ จะเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเจตนาและการใช้เครื่องหมายดังกล่าวว่า หลวงพ่อมีความประสงค์จะใช้เป็นที่หมายหรือใช้กับสินค้าอะไรหรือการบริการอะไร ถ้าใช้กับสินค้าก็เป็นเครื่องหมายการค้า ถ้าใช้กับการบริการก็เป็นเครื่องหมายบริการ โดยนัยเหมือนกัน ถ้าหลวงพ่อประสงค์จะใช้รูปหลวงพ่อและอักษรไทยดังกล่าวเพื่อประสงค์จะรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด ส่วนประกอบวิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใดของบริการ ก็เป็นเครื่องหมายบริการได้                           แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวนำรูปหลวงพ่อไปใช้โดยมิได้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าต่อนายทะเบียน กล่าวคือนำไปใช้กับประกอบกับเครื่องหมายการค้าของตนที่มีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วหรือไม่ก็ตาม หากหลวงพ่อมิได้ยินยอมให้บุคคลดังกล่าวดำเนินการเช่นนั้นแล้ว บุคคลผู้ที่นำรูปหลวงพ่อและอักษรไทยดังกล่าวไปใช้โดยพลการ ย่อมกระทำการอันเป็นการละเมิดต่อหลวงพ่อ ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้หลวงพ่อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า " ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างอนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน " นอกจากนี้ถ้าหากใครนำรูปปั้นหลวงพ่อคูณหรือภาพถ่ายหลวงพ่อคูณไปทำซ้ำก็เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ได้เช่นกัน

                                                              ที่มากรมทรัพย์สินทางปัญญา  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปัญหาทรัพย์สินทางปัญญาความเห็น (4)

การที่มีบุคคลอื่นนำชือของหลวงพ่อคูณไปแสวงหาประโยชน์ในทางใดๆ ก็ตาม โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต   เห็นได้ว่าเป็นการกระทำทีไม่สุจริตขัดต่อมาตรา 5 ตามประมาลกฎหมายแพ่งและพาณชย์  อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ขัดต่อมาตรา 18  อันเป็นการละเมิดตามมาตรา 420  อีกด้วย

แต่หากหลวงพ่อคูณ จะนำชื่อของตนมายื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/บริการ  เพื่อใช้กับสินค้า    มีปัญหาที่น่าสนใจว่า คำขอจดทะบียนนั้นจะขัดต่อมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัิตเครื่องหมายการค้าหรือไม่    และสิ่งที่เป็นพุทธพาณิชย์นนี้มีการตีความไปไกลแค่ไหน 

 

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะค่ะ คุณอมรินทร์ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ

 

เขียนเมื่อ 

มาเยื่ยม...เท่าที่ผมไปพบกราบไหว้หลวงพ่อคูณที่วัดบ้านไร่  อ. ด่านขุนทด นั้น...ดูท่านคงปล่อยให้ลูกศิษย์

จัดการเอาเองในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา

เขียนเมื่อ 
ผมว่าท่านคงไม่หวังด้านพานิชย์ แต่ท่านอยากให้คนเอาป้ายมาแขวนนะขยันขันแข็ง จึงจะรวย และคนซื้อก็หวังผลด้านจิตใจ  แต่จะจดสิทธิบัตรในเชิงกม.ก็น่าจะได้นะ