วันนี้ผึ้งแก้วเรียนวิชาการเลี้ยงผึ้งตอน 10.00 - 12.00 น. ได้ความรู้หลายๆ อย่าง

เช่น การบริหารการเลี้ยงผึ้ง เริ่มตั้งแต่การซื้อออุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงผึ้ง อาทิเช่น หีบเลี้ยง แผ่นรังเทียม นำตาลทราย ฯลฯ และ การคิดต้นทุน-ผลกำไรที่จะได้

ความรู้ที่ได้น่าจะนำมาประกอบอาชีพเลี้ยงผึ้งได้แต่ปัจจัยที่สำคัญคือ ต้นทุน ในการทำอาชีพนี้