กองทุนหมู่บ้าน ( หนึ่งล้านสี่แสนบาท ) ซึ่งภาครัฐได้จัดสรรงบประมาณ ให้ถึงชมชน ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น  ดอกเบี้ยที่เกิดจากกำไร นั้นชุมชนยังนำเอาเงินไปพัฒนาในสิ่งที่ชุมชนเห็นว่ามีความจำเป็นมากที่สุด เป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดความสามัคคีหล่อหลอมให้ ชุมชนเอื้ออาทรกัน จะเห็นได้ว่า กำไร ที่ได้นำไป ซื้อเต้นต์ ,เก้าอี้ เครื่องขยายเสียง ฯ เพื่อนำไปใช้ในรูปแบบสวัสดิการให้กับหมู่บ้าน งานบวช งานแต่ง และงานตาย ต่างก็ใช้บริการ จากงบประมาณไม่มากนัก  แต่ชุมชนก็ได้ประโยชน์สุงสุด

หมู่บ้านนั้นยังขาดบุคลากรที่มีจิตอาสา ที่จะเป็นผู้นำในเรื่องเอกสาร ความรู้ในงานสารบรรณ  นอกเหนือจากภาคราชการที่เป็นที่พึ่งพาคนในชุมชน  นั้นคือโรงเรียนมีบทบาทสำคัญมาก นอกเหนือจากการสอนหนังสือให้ลูกหลานชุมชนอ่านออกเขียนได้แล้วยังเป็นแหล่งเรียนรู้ เรื่องอาชีพระยะสั้น หลักสูตรเรียนรู้คอมพิวเตอร์โดยสอนให้ฟรี และยังพิมพ์หนังสือทางราชการให้กับชุมชน โรงเรียนและบ้านถึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ครูคือบุคลากรที่ชุมชนยกย่องคือ ครู ผู้มีแต่ให้