หากครูรู้รายละเอียดของเด็กแต่ละคนทำให้สามารถจัดการเรียนการสอน ให้เด็กเฉพาะรายได้เป็นอย่างดี