จดหมายจาก โครงการบางกอกคลินิกฯ ถึง กระทรวงมหาดไทย เพื่อขอให้พิจารณาอนุญาตให้ ด.ช.สมบูรณ์ ริมพู และด.ญ.กิติยา ริมพู เดินทางไปฮ่องกงเพื่อแข่งขันวงโยธวาทิตและเดินทางกลับเข้าประเทศไทยเมื่อการแข่งขันจบลง

จดหมายจากโครงการบางกอกคลินิกฯ ในฐานะองค์กรผู้ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ส่งถึงกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณาการอนุญาตเดินทางออกนอกประเทศและดินทางกลับเขาประเทศของ เด็กชายสมบูรณ์ ริมพู และเด็กหญิงกิติยา ริมพู เยาวชนไร้สัญชาติ ตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันวงโยธทวาทิต ณ ฮ่องกง (จดหมายลงวันที่ 13 ธ.ค.54)

 

                          13 ธันวาคม 2554

 

เรื่อง                 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาการอนุญาตเดินทางออกนอกประเทศและเดินทางกลับเข้าประเทศของเด็กชายสมบูรณ์ ริมพู และ เด็กหญิงกิติยา ริมพู

 

เรียน                 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

อ้างถึง               หนังสือของผู้อำนวยการโรงเรียนสวนลุมพินี ถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ กท 4411.6 /617 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2554 เรื่องขอความอนุเคราะห์พิจารณาการอนุญาตเดินทางออกนอกประเทศและเดินทางกลับเข้าประเทศ ของเด็กชายสมบูรณ์ ริมพูและเด็กหญิงกิติยา ริมพู

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย     1. ความเห็นทางกฎหมายในกรณีปัญหาสิทธิในเสรีภาพในการเดินทางไปต่างประเทศของ เด็กชายสมบูรณ์ ริมพู ฉบับวันที่ 12 ธันวาคม 2554 จากโครงการบางกอกคลินิกฯ

                         2. ความเห็นทางกฎหมายในกรณีปัญหาสิทธิในเสรีภาพในการเดินทางไปต่างประเทศของ เด็กหญิงกิติยา ริมพู ฉบับวันที่ 12 ธันวาคม 2554 จากโครงการบางกอกคลินิกฯ

                         3. สำเนาบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนของเด็กชายสมบูรณ์ ริมพู (เลขประจำตัว0-xxxx-89000-xx-x) ออกโดยสำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2554 หมดอายุเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564

                         4. สำเนาบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนของเด็กหญิงกิติยา ริมพู (เลขประจำตัว0-xxxx-89000-xx-x) ออกโดยสำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2554 หมดอายุเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564                                              

                        5. สำเนาแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ทร.38ข ของเด็กชายสมบูรณ์ ริมพู เลขประจำตัว 0-xxxx-89000-xx-x ออกโดยสำนักเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2554

                        6. สำเนาแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ทร.38ข ของเด็กหญิงกิติยา ริมพู เลขประจำตัว 0-xxxx-89000-xx-x ออกโดยสำนักเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2554      

                         7. หนังสือรับรองของโรงเรียนของโรงเรียนสวนลุมพินี              

                         8. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนของเด็กชายสมบูรณ์ และ เด็กหญิงกิติยา ริมพู

                         9. สำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขันวงโยธวาทิตจากไทยมาร์ชชิ่งแบนด์          

                        10. สำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขันวงโยธวาทิตจาก Hong Kong Marching Band & Drum Corps Association          

                        11. สำเนาเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน Thailand International Marching Band Competition 2011                                 

                        12. สำเนาหนังสือขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจากโรงเรียนวัดปทุมวนาราม

 

            ด้วย โครงการบางกอกคลินิกเพื่อให้คำปรึกษากฎหมายด้านสถานะและสิทธิของบุคคล กองทุนศาสตราจารย์คนึง ฦาไชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ก่อตั้งขึ้นจากความตั้ง ใจของนักศึกษาปริญญาโทและนัก

ศึกษาปริญญาเอกที่อาสาทำงานให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาสถานะและสิทธิบุคคลที่เข้ามาร้องขอคำปรึกษากฎหมายจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีท่านรองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร เป็นที่ปรึกษาของโครงการฯ โดยโครงการบางกอกคลินิกฯ มีหน้าที่ (1) ให้คำปรึกษากฎหมายด้านสถานะและสิทธิของบุคคลที่มีปัญหาดังกล่าวที่ร้องเข้ามาทาง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นการทั่วไป (2) ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในกรณีที่เร่งด่วน หรือ กรณีที่สามารถพัฒนาเป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลอย่างเป็นระบบได้ และ (3) ผลักดันให้เกิดการปฏิรูปกฎหมายนโยบาย หรือ ปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมายนโยบาย โดยใช้ข้อเท็จจริงของกรณีศึกษาเป็นพื้นฐานในการตรวจสอบความใช้ได้ของกฎหมายนโยบายรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายนโยบายด้วย ทั้งนี้หลักการในการดำเนินงานของโครงการฯ จะให้เจ้าของปัญหาเป็นผู้แก้ไขปัญหาด้วยตัวเองภายใต้การควบคุมดูแลของคณะทำงานของโครงการฯ          

            ในการนี้ กรณี “เด็กชายสมบูรณ์ และ เด็กหญิงกิติยา ริมพู ซึ่งรับฟังจากข้อเท็จจริงในเบื้องต้นว่าเป็นคนไร้สัญชาติ” ผู้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าวงโยธวาทิต และหัวหน้าหน่วยคัลเลอร์การ์ดวงโยธวาทิตของโรงเรียนสวนลุมพินี และจะต้องเป็นตัวแทนประเทศไทยนำทีมเข้าร่วมแข่งขันประกวดวงโยธวาทิตในงาน Hong Kong Marching Band Festival 2011 ณ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งนับว่าเป็นระยะเวลาที่ใกล้จะถึงแล้ว แต่เด็กชายสมบูรณ์ และ เด็กหญิงกิติยา ยังคงขาดเอกสารเดินทางสำหรับคนต่างด้าว (Travel Document for Aliens) และ Re-entry Visa เพื่อใช้เดินทางออกนอกประเทศและเดินทางกลับเข้าประเทศหลังจากจบการแข่งขัน ดังนั้นจากสถานการณ์ดังกล่าว โครงการบางกอกคลินิกฯ จึงเห็นว่าเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนอันสมควรที่ทางโครงการฯ จะเข้าไปดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย

            และจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏ เด็กชายสมบูรณ์ และ เด็กหญิงกิติยา ริมพู คนต่างด้าวไร้สัญชาติในประเทศไทย (โปรดอ่านเพิ่มเติมใน ความเห็นทางกฎหมายฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2) ซึ่งถูกกำหนดพื้นที่และเงื่อนไขการอยู่อาศัยในประเทศไทยโดยตาม มาตรา 17 ประกอบกับ มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ดังนั้นหากเด็กชายสมบูรณ์และเด็กหญิงกิติยา เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรสิทธิที่จะได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวต่อไปจะสิ้นสุดลง ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ประกอบกับ ข้อ 6(3) แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับและกำหนดเขตพื้นที่ควบคุม แต่ด้วยการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรของเด็กชายสมบูรณ์และเด็กหญิงกิติยาในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อเพิ่มทักษะทางดนตรีและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กทั้งสอง ตลอดจนส่งผลในลักษณะของการสร้างคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศไทยในระดับนานาชาติ และเพื่อการเดินทางดังกล่าวเด็กชายสมบูรณ์และเด็กหญิงกิติยาจะต้องดำเนินการยื่นคำร้องขอเอกสารเดินทางสำหรับคนต่างด้าว (Travel Document for Aliens) และ Re-entry Visa ซึ่งออกโดยกระทรวงการต่างประเทศ ภายใต้เงื่อนไขของ “การที่คนต่างด้าวไร้สัญชาติจะต้องได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศและเดินทางกลับเข้าประเทศ” จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสียก่อน เพราะฉะนั้นจึงเป็นกรณีจำเป็นเฉพาะเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยจะอาศัยอำนาจหน้าที่ตาม มาตรา 17 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และข้อ 5 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับและกำหนดเขตพื้นที่ควบคุม พิจารณาการอนุญาตดังกล่าว

            ดังนั้นเพื่อเป็นการเคารพต่อสิทธิในสิทธิในเสรีภาพในการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีและคุณภาพชีวิตของ เด็กชายสมบูรณ์ และ เด็กหญิงกิติยา ริมพู อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 รับรองไว้ดังปรากฏใน มาตรา 4 และ มาตรา 30 และเป็นไปตามพันธกรณี ข้อ 29 แห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989 ทางโครงการบางกอกคลินิกฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน ได้โปรดพิจารณาอนุญาตให้เด็กชายสมบูรณ์ และ เด็กหญิงกิติยา ริมพู เดินทางออกนอกประเทศในวันที่ 28 ธันวาคม 2554 และเดินทางกลับเข้าประเทศหลังการแข่งขันวงโยธวาทิตจบลง โดยอาศัยอำนาจของท่านตาม มาตรา 17 แห่ง พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และในการนี้ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประสานงานผลการอนุญาตไปยังกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา พร้อมทั้งขอขอบพระคุณมาด้วย ณ โอกาสนี้

 

                                              ขอแสดงความนับถือ

 

 

 

                                       (นางสาวพวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์)

                              นักกฎหมายประจำโครงการบางกอกคลินิก

                       เพื่อให้คำปรึกษากฎหมายด้านสถานะและสิทธิของบุคคล

                              คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

โทรศัพท์ : 081-xxxxxxx , 086-xxxxxxx  ,    โทรสาร : 02-xxx-xxxx  ,  อีเมล :  [email protected]

 

สำเนาถึง            1. นายกรัฐมนตรี

                        2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

                        3. ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

                        4. ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

                        5. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

                           6. ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ

 

หมายเหตุ  1. โปรดอ่านเพิ่มเติม “สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) ความเห็นทางกฎหมายในกรณีปัญหาสิทธิในเสรีภาพในการเดินทางไปต่างประเทศของ ด.ช.สมบูรณ์ ริมพู ฉบับวันที่ 12 ธันวาคม 2554 จากโครงการบางกอกคลินิกฯ”  ได้ตาม http://www.gotoknow.org/blogs/posts/471540

                2. โปรดอ่านเพิ่มเติม “สิ่งที่ส่งมาด้วย (2) ความเห็นทางกฎหมายในกรณีปัญหาสิทธิในเสรีภาพในการเดินทางไปต่างประเทศของ เด็กหญิงกิติยา ริมพู ฉบับวันที่ 12 ธันวาคม 2554 จากโครงการบางกอกคลินิกฯ” ได้ตาม http://www.gotoknow.org/blogs/posts/471539

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน BKK.Legal Clinic work

คำสำคัญ (Tags)#คนไร้รัฐไร้สัญชาติ#สิทธิในสถานะบุคคล#การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย#bkk.legalclinic#เคสในห้องอ.แหวว#สิทธิในการเดินทางของคนไร้สัญชาติ#นักเรียน ร.ร.สวนลุมพินี

หมายเลขบันทึก: 471573, เขียน: 17 Dec 2011 @ 14:30 (), แก้ไข: 16 Sep 2012 @ 16:57 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 2, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (0)