พึ่งเข้ามาใช้บริการ gotoknow และมีโอกาสสร้าง blog เป็นของตัวเองและต่อไปคงจะมีโอกาสใช้พื้นที่แห่งนี้เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลาย ๆ ท่านใน gotoknow กันบ้าง

    ขอชื่นชมและขอขอบคุณ gotoknow ที่เปิดโอกาสให้ผมได้มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสิ่งดี ๆ ซึ่งกันและกัน