ความภาคภูมิใจของเรา

KPRU President

ความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 1.  โครงการวิจัยได้รับรางวัลงานวิจัยดีเยี่ยม 
            ในปีงบประมาณ  2548  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้จัดทำวิจัยในชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น  เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
             คณะวิจัยประกอบด้วย  รศ.พรเพ็ญ  โชชัย  หัวหน้าโครงการและ รศ.ดร.ระมัด  โชชัย   อาจารย์บังอร  เลิศสกุลจินดา  ผศ.รัตนาภรณ์  จองไพรจิตรสกุล  ผศ.เพลินพิศ  จุฬพันธ์ทอง  ผศ.รัชนี  นิธากร  อาจารย์ไพโรจน์  เอกอุฬาร  อาจารย์ปรัชญา  ชะอุ่มผล  อาจารย์บุณยกฤต  รัตนพันธ์  อาจารย์สุพล  เลิศสกุลจินดา  อาจารย์รสสุคนธ์  สุขาศิลพรมแพร  และอาจารย์พิษณุ  แสงโต  ได้ทำการวิจัยเรื่อง  การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์กล้วยไขอย่างยั่งยืน  อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร   ผลการวิจัยเรื่องนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและจัดพิมพ์เป็นเอกสารฉบับสมบูรณ์  และได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ  เมื่อวันที่ 2-4  พฤษภาคม  พ.ศ.  2549  ผลการประเมินได้รับรางวัลประเภทงานวิจัยดีเยี่ยม  และได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยแบบ  Oral presentation  และ  Posten  ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกับการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ครั้งที่  2  วันที่  12-13  กรกฎาคม  พ.ศ.  2549 ณ  หอประชุมอนุสรณ์  70  ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 
      2.  การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร 
            มหาวิทยาลัยได้รับความไว้วางใจจากจังหวัดกำแพงเพชร  สนับสนุนงบประมาณ  จำนวน  15,000,000  บาท  ให้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร  ตามยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด  เพื่อตรวจสอบคุณภาพอาหารที่ผลิตโดยคน/กลุ่มคนในท้องถิ่นชุมชนในปีงบประมาณ  2548  ได้ดำเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  ไปแล้ว  และมีเป้าประสงค์ว่าศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหรจะช่วยยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางอาหารให้ได้ มผช. มากขึ้นและพัฒนาสู่มาตรฐานสากลได้  ทำให้ชุมชนสามารถขายสินค้าได้เพิ่มขึ้น  ส่งผลต่อเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตดีขึ้น

 3.  แบบอย่างที่ดี  (Good Practice)  ของการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
             ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพ  การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศให้มีมาตรฐานโดยเฉพาการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่า  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยการจัดระดับเทียบเคียง (Benchmarking)  ในระดับสถาบันและระดับชาติ  ในเชิงเปรียบเทียบของ  3  กลุ่มสาขาวิชาหลัก  คือ  สาขาวิชการบริหารธุรกิจ  สาขาวิชการบริหารรัฐกิจ และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยการคัดเลือกหน่วยวัดการศึกษานอกที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาจากแบบสำรวจที่แสดงว่า  น่าจะมีวิธีปฏิบัติที่ดี
              ในการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง  จำนวน  30  แห่ง  เข้าร่วมโครงการการศึกษาวิธีปฏิบัติที่ดี  (Good  Practice)  ของการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง  และเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยการจัดระดับเทียบเคียง  ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศต่อไป 
             สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  โดยคณะผู้วิจัยได้พิจารณาข้อมูลพื้นฐานการดำเนินงานของศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด  สาขารัฐประศาสนศาสตร์ระดับปริญญาตรี  แล้วเห็นว่า  เป็นหน่วยงานที่มีผลการดำเนินที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี  (Good Practice)  ของการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศได้
             ในการนี้เพื่อเป็นการสอบทานผลการศึกษาวิจัยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสกอ.  และเป็นการประเมินตนเอง  มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้มีการศึกษาเชิงประเมินการดำเนินงานของศูนย์อุดมศึกษาแม่สอดขึ้นโดย  ดร.ถนอม  อินทรกำเนิด. (2548). การศึกษาการดำเนินงานของศูนย์อุดมศึกษา  แม่สอด  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ตาก :  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร   ผลการศึกษาได้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  เมื่อการประชุมครั้งที่  7 /2548 วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2548 

 4. ผลงานด้านศิลปกรรมของนักศึกษาได้รับการคัดเลือกไปแสดง ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
              นายเสกสรร มิ่งจันทึก นักศึกษาโปรแกรมวิชาศิลปกรรม ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับการคัดเลือกไปแสดง ณ สถานกงสุลไทย รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งนายเสกสรร มิ่งจันทึก เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่นที่ 2 ณ หออัครศิลปิน ต.หนองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมในครั้งนี้ทั่วประเทศ จำนวน 70 คน และมีคณะกรรมการคัดเลือกผลงานด้านศิลปะของนักศึกษาทั้ง 70 คน ผลปรากฏว่า ผลงานของนายเสกสรร มิ่งจันทึก ได้รับการคัดเลือก และได้มีการนำไปจัดแสดง ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 18-28 ธันวาคม 2548

 5. โปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเชิญไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม 
                มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยโปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเชิญไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ประเทศสหรัฐอเมริกา ใน 3 เมือง คือ เมืองลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย เมืองดีทรอยด์ รัฐมิชิแกน และเมืองลาสเวกัส ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2549 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2549   โดยมีอาจารย์            เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา ประธานโปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการละคร เป็นผู้ดูแลในการเดินทางไปแสดงในครั้งนี้

 6. นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันพระปกเกล้าจัดโครงการอบรม “ผู้นำประชาธิปไตยสู่น้อง”  
                  นายพรเทพ กงชุน   นายชัยยศ ยะป้อ   นายนพดล เกวี  นักศึกษาโปรแกรมวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันพระปกเกล้าจัดโครงการอบรม   “ผู้นำประชาธิปไตยสู่น้อง”  ให้กับนักศึกษาซึ่งเป็นตัวแทนแต่ละคณะ จำนวน 100 คน ในวันที่ 20-22 สิงหาคม 2548 ซึ่งสถาบันพระปกเกล้าสนับสนุนวิทยากรร่วมอบรมและสนับสนุนเงินงบประมาณ 53,000 บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ในการจัดอบรมครั้งนี้ นอกจากนี้นักศึกษาผู้นำดังกล่าวยังได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ไปเป็นวิทยากรฝึกอบรมผู้นำประชาธิปไตย  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 22-22 มกราคม 2549

 7.  ศูนย์เด็กปฐมวัย แหล่งศึกษาดูงานให้ความรู้และให้บริการแก่ชุมชนในด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย
                 ศูนย์เด็กปฐมวัยซึ่งได้รับรางวัลจากมูลนิธิคุณหญิงเบญจา-สมาน แสงมลิ ในปี พ.ศ. 2544 ได้รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และยังคงรักษาคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทำให้ประชาชนมีความมั่นใจ ให้ความเชื่อถือ จึงเป็นแหล่งศึกษา  านให้ความรู้และให้บริการแก่ชุมชน ในด้านการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย ทำให้ชุมชนร้องขอให้จัดการศึกษาในระดับอนุบาลเพิ่มขึ้น

 8.  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาและบริหารการศึกษา
               มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยคณะครุศาสตร์จัดตั้งโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและบริหารการศึกษา สามารถดำเนินโครงการและพัฒนาครูได้ตามเป้าหมาย มีครูสำเร็จการศึกษา 314 คน จากจำนวน 408 คน คิดเป็นร้อยละ 76.96 และผู้บริหารการศึกษาสำเร็จการศึกษา 76 คน จากจำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 90.47 นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในโครงการ โครงการได้รับรางวัลที่ 3 ระดับประเทศจากสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ

 9. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ
               มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยคณะครุศาสตร์ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลด้านวิชาการโรงเรียนและศูนย์การศึกษา จำนวน 27 แห่ง ซึ่งนับว่ามีจำนวนมากที่สุดในภาคเหนือ และสามารถให้ความร่วมมือในการพัฒนาด้านการศึกษา ฝึกอบรม ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ได้ครบถ้วนตามเป้าหมาย ได้รับคำนิยมจากครูและบุคลากรในโรงเรียน และจากการบริการวิชาการนี้ คณะกรรมการโครงการได้จัดทำหลักสูตรสำเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ ทำให้มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและนักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้หลักสูตร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KPRU President

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัย#ความภาคภูมิใจ#kpru#ราชภัฏกำแพงเพชร

หมายเลขบันทึก: 47114, เขียน: 29 Aug 2006 @ 18:28 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 13:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
ขอแสดงความยินดีกับท่านอธิการบดีและชาว KPRU ทุกท่านครับ
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์บวร

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ ในช่วงนี้ยังมีภาระกิจสำคัญอีกสิ่งหนึ่งคือการประเมินคุณภาพภายนอก หากลุล่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการศึกษากับท่านค่ะ

ขอแสดงความนับถือ

รัตนา รักการ

วีรยุทธ์ เชิดนิรันดรื
IP: xxx.47.90.3
เขียนเมื่อ 

ยังมีคนอื่นอีกที่เป็นทีมงานดต่ไม่ได้รับการยกยเองทำฟรีเหนื่อยป่าว