ตาม พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต (ฉบับร่าง) ครู กศน.  ไม่ได้ทำหน้าที่ สอน แต่ทำหน้าที่เป็นผู้ส่งเสริม  ผู้ประสานให้ทุกภาคส่วนเข้ามาจัดการศึกษานอกโรงเรียน..ครูเป็นผู้จัดการความรู้..ถ้าครูไม่มีงานสอน ตามพ.ร.บ.การศึกษา ฯ 2542 ครู ก็คือ บุคลากรทางการศึกษา..ดังนั้น ..ตาม พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต  ครู....คือ.....

ใคร...ใคร...คือ  ครู ใน พ.ร.บ.  การศึกษาตลอดชีวิต