การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1). สร้างเอกสารประกอบการสอน ชุด  พระพุทธศาสนาน่ารู้  สาระการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนา  ศีลธรรม  และจริยธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2). เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ที่ได้รับการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน  ชุด  พระพุทธศาสนาน่ารู้  สาระการเรียนรู้ที่ 1  ศาสนา  ศีลธรรม  และจริยธรรม   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  โดยเปรียบเทียบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  และ  3). เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน  ชุด  พระพุทธศาสนาน่ารู้  สาระการเรียนรู้ที่ 1  ศาสนา  ศีลธรรม  แ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2

                กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2554  โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่   จำนวน 25  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive   Sampling)

                เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่   เอกสารประกอบการสอน  ชุด  พระพุทธศาสนาน่ารู้  สาระการเรียนรู้ ที่ 1  ศาสนา  ศีลธรรม  และจริยธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   จำนวน  18  เล่ม  แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบเอกสารประกอบการสอน  จำนวน 18  แผน   แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน  จำนวน  40  ข้อ  และแบบประเมินความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอน  ชุด  พระพุทธศาสนาน่ารู้  สาระการเรียนรู้ที่  1  ศาสนา  ศีลธรรม  และจริยธรรม   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ()   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D)  และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติที  t แบบ  Dependent   Samples