จากการที่ได้รับผิดชอบสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 ให้แก่นักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นที่ 3 สาขาบัญชี พบว่า นักศึกษาจำนวน 22 คน มีอายุเฉลี่ย 28 ปี อายุมากที่สุดคือ 44 ปี แต่ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้น ในการเข้ามาเรียนและการทำงานที่ได้รับมอบหมายมีการซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและครูผู้สอน จึงเป็นบทพิสูจน์ได้อย่างหนึ่งในเรื่องทฤษฎีแรงจูงใจที่มีผลอย่างสำคัญต่อพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งควรอย่างยิ่งที่จะสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนในภาคปกติ ให้เห็นความสำคัญของการศึกษา