จากการเป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งผู้เรียนจำเป็นต้องใช้การคำณวนโดยใช้ตรีโกณมิติ แคลคูลัส และการแก้สมการเพื่อหาค่าของตัวแปรต่าง ๆ ในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเวกเตอร์ แรง งาน กำลังและ พลังงานต่าง ๆ พบปัญหาที่สำคัญที่ทำให้ผู้เรียนไม่สามารถคำณวนเพื่อหาคำตอบได้คือ ผู้เรียนขาดทักษะเรื่องการแก้สมการ แม้จะมีสูตรในการคำณวน สามารถแทนค่าตัวแปรต่าง ๆ ในสมการได้แต่ไม่สามารถแก้สมการเพื่อหาคำตอบได้ จำเป็นต้องประสานงานกับครูคณิตศาสตร์เพื่อให้เน้นความสำคัญในเรื่องนี้ต่อไป ซึ่งหากผู้เรียนมีทักษะที่ดีจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้มากขึ้น

ไม่ทราบว่าครูวิทยาศาสตร์ท่านอื่นพบปัญหาการสอนแบบเดียวกันนี้หรือไม่