สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา

แนวทางในการพัฒนาและการใช้สื่อการเรียนรู้
แนวทางในการพัฒนาและการใช้สื่อการเรียนรู้

        ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ประสบผลสำเร็จนั้น ครูผู้สอนจะต้องทำการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมๆไปกับการผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้ แนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ มีดังต่อไปนี้
                                                              

        1. วิเคราะห์วัตถุประสงค์ เนื้อหา
        2. วิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เนื้อหา
        3. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ควรพิจารณาลักษณะของกิจกรรม ดังต่อไปนี้

 • ผู้เรียนต้องลงมือปฏิบัติอย่างตื่นตัว
 • เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
 • เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีอิสระในการคิดแก้ปัญหา หรือพัฒนาชิ้นงาน หรือ โครงการ
 • ต้องคำนึงให้ผู้เรียนร่วมเรียนรู้ หรือทำงานเป็นกลุ่ม

        4. วิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้น จะต้องสื่อการเรียนรู้ประเภทใดที่ช่วยสร้างความเข้าใจในความคิดรวบยอดนั้นได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยเน้นกิจกรรมที่ผ่านกระบวนการที่ผู้เรียนต้องลงมือค้นหาคำตอบ ทำความเข้าใจด้วยตนเอง หรือสะท้อนการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
        5. จัดเตรียม สื่อการเรียนรู้ อาจจะผลิตขึ้นมาใหม่ หรือปรับปรุงจากของเดิม อาจอยู่ในรูปของ

 • ชุดการทดลอง
 • ชุดกิจกรรม
 • สิ่งตีพิมพ์ เช่น เอกสาร ตำรา วารสาร
 • เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เช่น อินเตอร์เนต E-Learning มัลติมีเดีย Web-based learning
 • แหล่งตามธรรมชาติ
 • แหล่งการเรียนรู้อื่นๆ

        6. นำไปใช้ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ

 • ผู้เรียน
 • ครูผู้สอน
 • สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก

        7. ประเมินผลสื่อ โดยพิจารณาจาก

 • ประเมินผลผลิต คือ ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ โดยผ่านผู้เชี่ยวชาญ ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสื่อ และด้านประเมินผล
 • ประเมินบริบทการใช้ เพื่อหาบริบทที่เหมาะสมในการใช้สื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพจริง เช่น การจัดจำนวนสมาชิกในกลุ่ม ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ในกิจกรรมการแก้ปัญหาที่ใช้ Web-based learning
 • ประเมินด้านความคิดเห็น เจตคติที่มีต่อการเรียนจากสื่อการเรียนรู้
 • ประเมินด้านความสามารถ(Performance) ของผู้เรียน ความสามารถของผู้เรียนประเมินได้จากการกระทำที่แสดงออกโดยตรงจาการทำงานด้านต่างๆ ตัวอย่างเช่น สถานการณ์ที่กำหนดให้ ที่เป็นสภาพจริงหรือใกล้เคียงกับสภาพจริง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแก้ปัญหา หรือปฏิบัติงานจริง อาจประเมินได้จาก กระบวนการทำงาน กระบวนการคิด (Cognitive process)โดยเฉพาะการคิดในระดับสูง (higher-order thinking)ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดวิพากษ์วิจารณ์ การคิดแบบสร้างสรรค์ การคิดเชิงเหตุผล เป็นต้น นอกจากนี้อาจประเมินเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน เช่น กระบวนการการแก้ปัญหา
 • ประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#สื่อ#นวัตกรรม#เทคโนโลยีทางการศึกษา#องค์กรแห่งความรู้#สื่อสำหรับการเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 46885, เขียน: 28 Aug 2006 @ 14:53 (), แก้ไข: 27 May 2012 @ 14:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ขอบคุณท่านศน.นฤมลมากที่ให้ความรู้ในการทำนวัตกรรม

ศน.นันทพร มั่นทัพ
IP: xxx.174.1.142
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่นฤมล พี่สาวที่แสนเก่ง ที่ให้ความรู้แนวทางพัฒนาสื่อฯ