สื่อการเรียนรู้

ประเภทของสื่อการเรียนรู้

ประเภทของสื่อการเรียนรู้
        กรมวิชาการ (2545) ได้จำแนกประเภทของสื่อการเรียนรู้ ไว้ดังนี้

 • สื่อสิ่งพิมพ์
  เอกสาร หนังสือ ตำรา หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร จุลสาร ฯลฯ)


 • สื่อเทคโนโลยี
  - แถบบันทึกภาพ วีดิทัศน์ เทปเสียง สไลด์
  - คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-assisted instruction)
  - สื่อบนเครือข่าย (Web-based Iearning)
  - การใช้อินเตอร์เนตเพื่อการเรียนการสอน
  - การศึกษาผ่านดาวเทียม

 • สื่อที่เป็นกิจกรรม/กระบวนการ
  (กิจกรรมที่จัดเพื่อฝึกกระบวนการคิดและการปฏิบัติ การแสดงละคร บทบาท สมมติ
  สถานการณ์จำลอง การทำโครงงาน ฯลฯ)

   
  สื่อบุคคล รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น

 • สื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  สื่อวัสดุอุปกรณ์  (หุ่นจำลอง แผนภูมิ แผนที่ รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน องค์กรแห่งความรู้

คำสำคัญ (Tags)#สื่อ#นวัตกรรม#เทคโนโลยีทางการศึกษา#องค์กรแห่งความรู้#สื่อสำหรับการเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 46881, เขียน: 28 Aug 2006 @ 14:40 (), แก้ไข: 10 Jun 2012 @ 20:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)