เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้

การสร้างความรู้ของผู้เรียน
การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ "การถ่ายทอดความรู้จากครู" มาสู่ "การสร้างความรู้ของผู้เรียน" ดังนั้น การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือสื่อมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ควรมีลักษณะเป็นอย่างไร
แนวคิดเปลี่ยนแปลง จากเดิมครูผู้สอนเป็นผู้ที่วางแผนและถ่ายทอดความรู้ต่างๆไปสู่ผู้เรียนโดยตรง ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาทางด้านสื่อการสอนต่างๆ จึงมีการใช้สื่อการสอนถ่ายทอดเนื้อหา ความรู้ต่างๆไปยังผู้เรียน เช่น แผ่นภาพโปร่งใส ภาพยนตร์ สไลด์ วิดีทัศน์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อช่วยเพิ่มความเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังแก้ปัญหาที่จำนวนผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยตอบสนองด้านความแตกต่างระหว่างบุคคล
ในกรณีเหล่านี้ ในปัจจุบันได้เปลี่ยนจากการสอน หรือการถ่ายทอดโดยครูผู้สอน หรือสื่อการสอนมาสู่การเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ที่ให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยผ่านการปฏิบัติ ลงมือกระทำด้วยตนเอง การพัฒนาศักยภาพทางการคิด ตลอดจนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้น ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียน วางแผน ดำเนินการและการประเมินด้วยตนเอง ดังแสดงในภาพที่ 2 ผู้เรียนจะเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ซึ่งจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับแหล่งข้อมูลที่มีศักยภาพ ได้แก่ ครู เทคโนโลยี พ่อแม่ ภูมิปัญญาชาวบ้าน และบุคคลอื่น ๆ ตลอดจน สื่อต่างๆ เพื่อที่จะนำมาสู่การหยั่งรู้ในปัญหาและการแก้ปัญหา หรือการได้มาซึ่งความรู้ที่ตนเองสร้างขึ้น บทบาทของครูได้เปลี่ยนแปลงมาสู่การแนะแนวทางและเป็นผู้อำนวยการ และช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้

เมื่อมีการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ การสอน มาสู่ การเรียนรู้ ดังนั้นเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่นำมาเพิ่มประสิทธิภาพก็ต้องสอดรับกับแนวคิดดังกล่าว คือ มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ลักษณะของการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือสื่อมาใช้ที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนรู้ เป็น "Media + Methods" หรือ "สื่อ ร่วมกับ วิธีการ" เช่น การใช้ Web-base ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเพื่อเปิดโอกาสได้ลงมือกระทำอย่างตื่นตัวในกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเพื่อน รวมทั้งการขยายมุมมอง แนวคิดให้กว้างขวางขึ้น อันนำไปสู่การสร้างความรู้ที่มีความหมายของตนเองขึ้นมา ซึ่งจะเป็นความรู้ที่อยู่คงทน และสามารถถ่ายโอนไปใช้ในสถานการณ์อื่น หรือนำไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆในสภาพชีวิตจริงได้ ส่วนวิธีการ (Methods) ที่สอดรับกับสภาพปัจจุบัน ได้แก่

 • การเรียนแบบค้นพบ (Discovery)
 • การเรียนแบบสืบเสาะ(Inquiry)
 • การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem Solving)
 • การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
 • การเรียนโดยการสร้างความรู้ (Constructivism)
 • สถานการณ์จำลอง (Simulation)
 • การสร้างโครงงาน

        นอกจากจะใช้สื่อร่วมกับวิธีการ ดังกล่าวมาข้างต้น อาจออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยเปลี่ยนเป็น "การสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้" ซึ่งจะนำพื้นฐานทางทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการ หรือวิธีการ มาเป็นพื้นฐานในการออกแบบสื่อ เช่น การจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ของ Web-base learning หรือ การจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ของ ตามแนว Constructivism

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#สื่อ#นวัตกรรม#เทคโนโลยีทางการศึกษา#องค์กรแห่งความรู้

หมายเลขบันทึก: 46883, เขียน: 28 Aug 2006 @ 14:46 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 02:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
 • น่าสนใจมากค่ะ  นักเรียนให้ความสนใจในกิจกรรมที่จัดให้หรือเปล่าคะ
 • นักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนระดับมัธยมใช่ไหมคะแต่สำหรับนักเรียนของครูอ้อยเป็นนักเรียนประถมค่ะ  มีจำนวนไม่มากที่ชอบเรียนคอมพิวเตอร์
 • ขอบคุณค่ะ  สำหรับความรู้และประสบการณ์
พนัดดา เทพญา
IP: xxx.113.76.7
เขียนเมื่อ 
ดิฉัน ได้ออกแบบบทเรียนโดยการนำเอาสื่อมาใช้ร่วมกับวิธีการ โดยการใช้ Web-base ซึ่งเรียกบทเรียนนี้ว่าบทเรียนแบบ HyperQuest ซึ่งมีกิจกรรมการเรียนโดยนำเอาแนวคิดเกี่ยวกับ
 • การเรียนแบบค้นพบ (Discovery)
 • การเรียนแบบสืบเสาะ(Inquiry)
 • การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
 • การเรียนโดยการสร้างความรู้ (Constructivism)
 • มาใช้ร่วมกันโดยนำเอาเนื้อหาเรื่องผ้าเกาะยอซึ่งเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับท้องถิ่นให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านบทเรียน เป็นการเรียนที่เปิดโอกาสให้ นร.ได้ลงมือศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างตื่นตัวในกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเรียนรู้ร่วมกับเพื่อน เป็นเปิดโอกาสให้ นร.ได้ขยายมุมมอง แนวคิดให้กว้างขวางขึ้น อันจะนำไปสู่การสร้างความรู้ที่มีความหมายของตนเองขึ้นมา ซึ่งจะเป็นความรู้ที่อยู่คงทน และสามารถถ่ายโอนไปใช้ในสถานการณ์อื่น หรือนำไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆในสภาพชีวิตจริงได้ ทำให้ นร.ได้นับความรู้เกี่ยวกับผ้าเกาะยอ ขณะเดียวกันก็เกิดทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ไปด้วย

  อ้อยควั้น
  IP: xxx.53.79.239
  เขียนเมื่อ 

  ตัวอย่างสื่อการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี