สนับสนุนวิทยากร KM แก่กรมการข้าว

         กรมการข้าวมีจดหมายมาดังนี้

 ที่ กษ 2605/548                                  กรมการข้าว 

                                                               เขตจตุจักร

                                  25 สิงหาคม 2549
 
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนวิทยากร


เรียน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (นพ. วิจารณ์  พานิช)


สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 1 ชุด
       2. แบบตอบรับการเป็นวิทยากร
       3. ประวัติวิทยากร

      ด้วยกรมการข้าวได้สั่งการให้สำนักวิจัยและพัฒนาข้าวจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "บทบาทภารกิจด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเกษตรกร"  ระหว่างวันที่ 11 - 12 กันยายน 2549 ณ โรงแรมริเวอร์วิว เพลส  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ประมาณ 150 คน   ส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการสาขาต่าง ๆ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวตามกำหนดการที่แนบมานี้
      อนึ่ง  กรมการข้าวได้รับรายงานจากคณะผู้จัดสัมมนาฯ ว่าเห็นสมควรเชิญท่านเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Knowledge Management : จากงานวิจัยสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยี"  ในวันที่ 11 กันยายน 2549 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.00 น.   ทั้งนี้ผู้จัดสัมมนาฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่ายานพาหนะในการเดินทาง  ค่าตอบแทน  และค่าใช้สอยอื่น ๆ สำหรับวิทยากรในครั้งนี้
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้การสนับสนุนวิทยากร  และแจ้งกลับสำนักวิจัยและพัฒนาข้าวภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2549  โดยทางโทรสารหมายเลข 0-2561-1732,  0-2579-7559 (สำหรับวิทยากรที่มีเอกสารนำเสนอในที่ประชุมโปรดส่งให้สำนักวิจัยและพัฒนาข้าวภายในวันที่ 5 กันยายน 2549)

                                       ขอแสดงความนับถือ
                                (นายอภิชาติ  พงษ์ศรีหดุลชัย)
                                        อธิบดีกรมการข้าว


        ผมบอกเก๋ไห้ประสานงานกับทางกรมการข้าวและกับสมาชิกมูลนิธิข้าวขวัญ   เพื่อไปเป็นวิทยากร   เพราะผมเห็นว่ามูลนิธิข้าวขวัญมีความรู้เรื่องวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวมากอีกทั้งยังเข้าใจ KM เช่นกัน   จะเป็นวิทยากรครั้งนี้ได้ดีกว่าผมหรือคนอื่น ๆ ใน สคส.

วิจารณ์  พานิช
 28 ส.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนชาวนา#kmในองค์กรภาครัฐ#kmท้องถิ่น

หมายเลขบันทึก: 46812, เขียน: 28 Aug 2006 @ 10:42 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 16:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)