การส่งเสริมรักการอ่านโดยใช้ภาษิตนิทัศน์..น่ารู้

      ภาษิตนิทัศน์น่ารู้  คือ  การการนำคำกลอนสุภาษิต มาจัดทำเป็นแบบฝึกการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการอ่าน และเป็นการส่งเสริมรักการอ่านให้กับนักเรียน