สักษณะการใช้ห้องสมุดดิจิตอล เป็นการเข้าถึงเนื้อหาของข้อมูลโดยตรง ผ่านWeb site มีประโยชน์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ข้อมูลที่มีคุณค่าโดยเฉพาะข้อมูลเก่าที่หายาก ทำให้ผู้ใช้หลายคนเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ในเวลาเดียวกัน และทำให้ผู้ใช้เข้าถึงเนื้อหาของข้อมูลได้โดยตรง (ข้อมูลจากหนังสือ e-Library : ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ของ ดร. น้ำทิพย์ วิภาวิน)

นำเสนอ Web site ที่เกี่ยวกับ Digital Library ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ้าผู้สนใจสามารถไปที่ Web site นี้

http://eu.lib.kmutt.ac.th/