การพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านสติปัญญาโดยใช้รูปภาพประกอบ

บทคัดย่อ : การพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านสติปัญญาโดยใช้รูปภาพประกอบ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์การทำเลขบวก นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านสติปัญญาสูงขึ้น ของนักเรียนชั้นปรถถมศึกษาปีที่  3 โดยมีสมมติฐานที่ว่าผลสัมฤทธิ์การทำเลขบวก นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านสติปัญญาโดยใช้รูปภาพประกอบ นักเรียนจะมีผลการเรียนก้าวหน้า เครื่องมือที่ใช้ใสนการวิจัย ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ แบบสังเกตพฤิกรรม แบบทดสอบการคัดแยก แบบฝึกทักษะ แบบประเมินผลตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนการฝึกทักษะ และหลังการฝึกทักษะ แสดงข้อมูลโดยการใช้ตาราง และการอธิบาย

ผลการวิจัย : พบว่านักเรียนเข้าใจ ตั้งใจเรียนมากขึ้นแต่ยังคงทำงานช้าบ้างเล็กน้อยในภาพรวมนักเรียนมีความพยายามในการทำงาน การคิดหาเหตุผล เพื่อที่จะได้คำตอบที่ถูกต้อง

                                                       นางชวนพิศ  สุขแย้ม  ผู้วิจัย