การแก้ไขพฤติกรรมก้าวร้าว ขมขู่ของเด็กชายเทล

        

บทคัดย่อ    การแก้ไขพฤติกรรม “ ก้าวร้าวข่มขู่ “ ของเด็กชายเทล

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อแก้ไขพฤติกรรมก้าวร้าวข่มขู่ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 คน โดยมีสมมติฐานว่า   ผลการแก้ไขพฤติกรรมก้าวร้าวข่มขู่ของเด็กชายเทลโดย การฝึกควบคุมอารมณ์ร่วมกับการให้แรงเสริมทางบวก เทลจะไม่แสดงการกระทำ ที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนทั้งทางกายและวาจา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบบันทึกพฤติกรรม แบบบันทึกกิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ข้อมูลพื้นฐานก่อนการปรับพฤติกรรม และหลังการปรับพฤติกรรม โดยการให้ทำกิจกรรมเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ร่วมกับแรงเสริมทางบวก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ข้อสังเกต และการอธิบาย

ผลการวิจัยพบว่า    หลังจากมอบความรับผิดชอบงานให้ทำ เช่น เป็นกรรมการควบคุมดูแลความประพฤติของชั้น มอบอำนาจหน้าที่แต่งตั้งให้เป็นรองหัวหน้า และยกย่องให้เป็นแบบอย่างเมื่อทำความดีแล้ว  คำพูดที่ไม่สุภาพและท่าทางฉุนเฉียวของเทล  ลดลงกว่าเดิม แม้บางครั้งเทลจะได้แสดงออกมา แต่ก็ยังดีขึ้นกว่าระยะเริ่มแรกมาก

                                                    นางชวนพิศ  สุขแย้ม  ผู้วิจัย