การแก้ไขพฤติกรรม"ปรับตัวเข้ากับเพื่อนไม่ได้"ของน้องเหมียว

การแก้ไขพฤติกรรม"ปรับตัวเข้ากับเพื่อนไม่ได้"ของน้องเหมียว

      

บทคัดย่อ  :  การแก้ไขพฤติกรรม"ปรับตัวเข้ากับเพื่อนไม่ได้"ของน้องเหมียว

                     การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อแก้ไขพฤติกรรมการปรับตัวเข้ากับเพื่อนไม่ได้ของน้องเหมียว ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีสมมติฐานว่าผลการแก้ไขพฤติกรรมปรับตัวเข้ากับเพื่อนไม่ได้ของน้องเหมียว โดยการให้ทำกิจกรรมเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ร่วมกับแรงเสริมทางบวก น้องเหมียวจะเป็นผู้มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตดี เป็นที่ยอมรับของครูและเพื่อนเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสำรวจสังคมมิติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลพื้นฐานก่อนการปรับพฤติกรรม และหลังการปรับพฤติกรรม แสดงข้อมูลโดยการใช้ข้อสังเกต และการอธิบาย

                      ผลการวิจัย : ด้านพฤติกรรม พบว่าน้องเหมียวมีแนวโน้มว่าจะสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็นส่วนตัวในทางที่ถูกต้อง เช่น มีการพูดคุยกับเพื่อนหลายคนมีเพื่อนสนิทและรู้จักยิ้ม และทักทายมากขึ้น เมื่อทำสังคมมิติครั้งที่ 2 น้องเหมียวเลือกเพื่อนไว้หลายคน  ด้านเจตคติ  พบว่าน้องเหมียวมีความตั้งใจ และสนใจในงานที่รับผิดชอบ มีความไว้วางใจผู้อื่นดีขึ้น รู้จักชื่นชมผู้อื่นที่ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง  ด้านการเรียน  พบว่าน้องเหมียวลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างรวดเร็ว สามาถแก้ปัญหาระหว่างปฏิบัติงานได้ดี เมื่อไม่เข้าใจรู้จักถามครู และเพื่อน

                                                      นางชวนพิศ  สุขแย้ม  ผู้วิจัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chuanpis

คำสำคัญ (Tags)#วิจัย#เครือข่ายครูแนะแนว

หมายเลขบันทึก: 46751, เขียน: 27 Aug 2006 @ 16:16 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)