ข้อสรุปของที่ประชุมคุณเอื้อตำบล

     บันทึกนี้ถือว่าเป็นบันทึกสุดท้ายในชุดของการประชุมเสวนาคุณเอื้อตำบลของอำเภอเมืองฯ ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 23 ส.ค.49

      ผมขอลำดับภาพการดำเนินการประชุมเสวนาว่าหลังจากคุณเอื้อตำบลได้เปิดใจแสดงท่าทีทัศนคติต่อโครงการจัดการความรู้ แก้จนเมืองนคร คุณอำนวยตำบลได้รายงานสรุปผลงานที่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก้จนในพื้นที่ ตำบลต่างๆไปแล้ว หลังจากนั้นคุณเอื้อตำบลและคณะผู้เข้าประชุมเสวนาก็ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง การทำงานร่วมกันต่อไปข้างหน้า ว่าจะต้องทำกันอย่างไรให้งานบรรลุเป้าหมาย

        ในที่สุดที่ประชุมเสวนาก็เห็นตรงกันว่าสิ่งที่ควรทำร่วมกันมีดังนี้

       1.อบต.จะส่งคนของตนไปร่วมเรียนรู้กิจกรรมแก้จนต่างๆในเวทีเรียนรู้ของชาวบ้าน ทั้งคนที่มีความรู้เฉพาะด้านไปให้ความรู้ใน ฐานะวิทยากรเนื้อหา และส่งคนที่มีความสนใจที่จะฝึกเป็นคุณอำนวยไปร่วมทำงานกับทีมคุณอำนวยตำบล

       2.อบต.จะไปเยี่ยมเยียนพูดคุย นิเทศติดตามผลกิจกรรมแก้จนในพื้นที่ รวมทั้งให้กำลังใจ จูงใจคุณกิจครัวเรือนให้สนใจ กิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้น และให้กำลังใจทีมคุณอำนวยตำบลที่ทำงานในพื้นที่

      3.อบต.จะสร้างสัมพันธ์ใกล้ชิดกับแกนนำหมู่บ้านๆละ 8 คน โดยอาจจะนัดพบปะพูดคุยกันอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทาง การเพื่อหารือแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้ และเพื่อพัฒนาแกนนำหมู่บ้านให้เป็นคุณอำนวยหมู่บ้านให้ได้ในโอกาสต่อไป

      4.อบต.ยินดีสนับสนับสนุนงบประมาณเพื่อการเรียนรู้ของชาวบ้าน รวมทั้งทรัพยากรต่างๆที่จะส่งเสริมสนับสนุนได้ หากบรรจุ ได้ทันในแผนงานปี 2550 ก็จะบรรจุให้ แต่ถ้าไม่ทันก็จะบรรจุให้ในช่วงกลางปีหรือในปีงบประมาณต่อๆไป ทั้งนี้เพื่อให้การ เชื่อมต่อการพัฒนาระดับปฏิบัติของหน่วยงานในพื้นที่เป็นจริงให้ได้

       5.อบต.ยินดีสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แก้ไขปัญหาความยากจน โดยจัดกิจกรรมกระตุ้น เช่น ประกวดครัวเรือน เศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทีมแกนนำหมู่บ้านดีเด่น การประกวดคุณกิจครัวเรือนที่มีการบันทึกความรู้ดีเด่น เป็นต้น

        6.อบต.ทุกแห่งยินดีที่จะให้ใช้อินเตอเน็ตตำบลเป็นแหล่งเรียนรู้แก้จนแก่ชาวบ้าน และเปิดบล็อกจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร โดย อบต.ต้องการวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถไปแนะนำเรื่องการทำบล็อก

       แต่เนื่องจากผู้เข้าประชุมเสวนาในวันนี้ล้วนแต่เป็นตัวแทนทั้งสิ้น ไม่มีอำนาจเต็มในการตัดสินใจใดๆ ตัวแทนที่เข้าไปประชุมจึง มีมติให้ตัวแทนคุณอำนวยตำบลแต่ละตำบลจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการส่งเสริมการเรียนแก้จนในพื้นที่แต่ละตำบล รายงานให้นายก อบต.ในฐานะคุณเอื้อตำบลตัวจริงได้ทราบ ในขณะเดียวกันคณะของตัวแทนที่เข้าประชุมเสวนาในวันั้นก็จะ ไปเล่าผลการประชุมเสวนาให้ทราบอีกทางหนึ่งด้วย

       การประชุมเสวนาครั้งนี้ นักศึกษาฝึกงาน จาก ม.ราชภัฏทำหน้าที่คุณลิขิต

       ผลการประชุมเสวนาครั้งนี้ในทัศนะของผมนับว่าออกมาดีเกินคาด เวทีเสวนาครั้งต่อไปจะอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่สองเดือนกันยายน เรื่องที่คุยกันก็คือการติดตามงานเดิม เรื่องรับทราบผลการประชุมเสวนาทีมคุณอำนวยตำบลทั้งอำเภอซึ่งจะเป็นอีกวงเรียนรู้ หนึ่งซึ่งจะมีการประชุมเสวนากันเร็วๆนี้ ครับ