พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ่าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช

วันเด็ก
    คนทุกคนมีหน้าที่ต้องทำ แม้เป็นเด็กก็มีหน้าที่อย่างเด็ก คือศึกษาเล่าเรียน หมายความว่า จะต้องเรียนให้รู้วิชา ฝึกหัดทำการงานต่าง ๆ ให้เป็น อบรมขัดเกลาความประพฤติและความคิดจิตใจให้ประณีต ให้สุจริต แจ่มใส และเฉลียวฉลาดมีเหตุผล เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถและประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง.

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ่าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ประจำปี 2535

ประวัติความเป็นมาของวันเด็ก

             นายวี เอ็ม กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิการเด็กระหว่างประเทศ เป็นผู้เสนอต่อกรมประชาสงเคราะห์ให้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของเด็ก และเพื่อกระตุ้นเตือนให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง

             งานวันเด็กแห่งชาติในเมืองไทยครั้งแรกนั้น จัดขึ้นในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม พ.ศ 2498 และได้จัดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี จนถึง พ.ศ. 2506 จึงมีความคิดว่าควรจะเปลี่ยนไปจัดงานวันเด็ก ในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม เนื่องจากเห็นว่าเป็นช่วงที่พ้นจากฤดูฝนมาแล้วและเป็นวันหยุดราชการทำให้เกิดความสะดวกด้วยประการทั้งปวง

             ในปี พ.ศ. 2507 ไม่สามารถจัดงานวันเด็กได้ทัน จึงได้เริ่มจัดในปี พ.ศ. 2508 ซึ่งถือเอาวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ มาจนบัดนี้

            รัฐบาลได้จัดให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นมาคณะหนึ่ง ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน กำหนดให้มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จุดประสงค์เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 

 

วันเด็กแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะพระราชทานพระบรมราโชวาท สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ทรงโปรดประทานพระคติธรรม และ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จะมอบคำขวัญวันเด็กให้กับเด็กไทยทุกปี

      คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ จากนายกรัฐมนตรี ในปีต่าง ๆ

            ในป พ.ศ. 2502 จอมพลสฤษติ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เห็นคุณค่าความสำคัญของเด็ก จึงมอบคำขวัญให้เป็นข้อคิด คติเตือนใจสำหรับเด็กปีละ 1 คำขวัญ นายกรัฐมนตรีในสมัยต่อ ๆ มา ได้ถือปฏิบัติเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาดังนี้

ปี พ.ศ. 2502

ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า

ปี พ.ศ. 2503

ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด

ปี พ.ศ. 2504

ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย

ปี พ.ศ. 2505

ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด

ปี พ.ศ. 2506

ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด

ปี พ.ศ. 2507

--งดการจัดงานวันเด็ก--

ปี พ.ศ. 2508

เด็กจะเจริญต้องรักเรียนและเพียรทำดี

ปี พ.ศ. 2509

เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะบากบั่น และสมานสามัคคี

ปี พ.ศ. 2510

อนาตดของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรง เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย

ปี พ.ศ. 2511

ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย เฉลียวฉลาด และรักชาติยิ่ง

ปี พ.ศ. 2512

รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ

ปี พ.ศ. 2513

เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาตคแจ่มใส

ปี พ.ศ. 2514

ยามเด็กจงหมั่นเรียน เพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ

ปี พ.ศ. 2515

เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ

ปี พ.ศ. 2516

เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ

ปี พ.ศ. 2517

สามัคคี คือ พลัง

ปี พ.ศ. 2518

เด็กคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความดี

ปี พ.ศ. 2519

เด็กดีต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดี มีวินัยเสียแต่บัดนี้

ปี พ.ศ. 2520

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย

ปี พ.ศ. 2521

เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง

ปี พ.ศ. 2522

เด็กไทยคือหัวใจของชาติ

ปี พ.ศ. 2523

อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย

ปี พ.ศ. 2524

เด็กไทยมีวินัย ใจซื่อสัตย์ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม

ปี พ.ศ. 2525

ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย

ปี พ.ศ. 2526

รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ มีวินัย และคุณธรรม

ปี พ.ศ. 2527

รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดี มีความคิด สุจริต ใจมั่น หมั่นศึกษา

ปี พ.ศ. 2528

สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

ปี พ.ศ. 2529

นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

ปี พ.ศ. 2530-2531

นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

ปี พ.ศ. 2532-2533

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

ปี พ.ศ. 2534

รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา

ปี พ.ศ. 2535

สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม

ปี พ.ศ. 2536-2537

ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

ปี พ.ศ. 2538

สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

ปี พ.ศ. 2539

มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด

ปี พ.ศ. 2540

รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด

ปี พ.ศ. 2541-2542

ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย

ปี พ.ศ. 2543-2544

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย

ปี พ.ศ. 2545

เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส

ปี พ.ศ. 2546

เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี

ปี พ.ศ. 2547

รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดี ๆ อนาคตดีแน่นอน

ปี พ.ศ. 2548

เด็กรุ่นใหม่ต้อง ขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด

กิจกรรมต่าง ๆ ที่ควรปฏิบัติในวันเด็กแห่งชาติ

            1. ให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่าบทบาท และความสำคัญของตนเอง

            2. เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ในโรงเรียน หมู่บ้าน หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

เด็กคือทรัพยากรที่สำคัญยิ่งของประเทศชาติ ซึ่งจะเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า และมั่นคงอีกทั้งเป็นผู้ที่จะต้องเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า เพื่อทำหน้าที่ดูแลสังคมตลอดจนเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความเปลี่ยนแปลง และอื่น ๆ ฯลฯ

     ดังนั้น ทุกสังคมจึงให้ความสำคัญแก่เด็ก และจัดให้มีวันเด็กขึ้นทุกปี เพื่อให้เด็กรู้ถึงความสำคัญของตนเอง จะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับเป็นผู้ที่มีความสำคัญของประเทศชาติ ด้วยการตั้งใจใฝ่ศึกษาเรียนรู้ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักการใช้เวลา ความคิด มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต ฯลฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมุดบันทึก kadsanee พยาบาล CVTความเห็น (5)

โมโมทาโร่
IP: xxx.107.204.114
เขียนเมื่อ 
ดีจิงๆค่ะ
น้องเกด

น้องเกด

 

คิดถึงค่ะ

ดีครับ

  • ตอบพี่ๆๆเขาบ้างนะยน้องกะมอม
เขียนเมื่อ 
  • เดี๋ยวจะ forward ไปให้หลานๆ ค่ะ
  • ขอบคุณข้อมูลดีๆ ค่ะ

คำสำคัญ (Tags)

#เกร็ดน่ารู้

หมายเลขบันทึก

46604

เขียน

27 Aug 2006 @ 02:50
()

แก้ไข

21 Jun 2012 @ 18:38
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก