ปัจจัยหลัก ปัจจัยร่วมของความสำเร็จของ KM ในบริบทต่างๆ

อ้อ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ความสำเร็จของ KM ในบริบทต่างๆ

    เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2548 สมาชิกของ สคส. ได้ช่วยกันระดมความคิด : ปัจจัยหลัก ปัจจัยร่วมของความสำเร็จของ KM ในบริบทต่างๆ ทั้งในส่วนภาคราชการ ธุรกิจ ชุมชน โรงเรียน และมหาวิทยาลัย ฯลฯ  ได้หลายปัจจัยคือ 

1. ผู้นำลงมาทำหน้า  2. เรื่องใจ  3. การทำงานเป็นทีม  4. ความมุ่งมั่น  5. ทรัพยากร   6. การมีเครือข่าย   7. การมีโครงสร้างของการบริหารงาน   8. การมีเวทีให้คนได้ปฏิบัติ ได้สร้างสรรค์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้   9. มีแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  10. มีวัตถุประสงค์ในการทำ KM ชัดเจน   11. มีกิจกรรมสนับสนุน  12. มีระบบด้าน IT  13. การทำให้เกิดความต่อเนื่อง  14. มีความคิดสร้างสรรค์   15. KM ไม่มีทางสำเร็จ ถ้าไม่ทำอย่างต่อเนื่อง

    ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นการระดมความคิดจากสมาชิก สคส. เท่านั้น ดังนั้น จึงหวังว่าท่านที่เข้ามาอ่านจะช่วยแสดงความคิดเห็น แนะนำ และเพิ่มเติมในรายละเอียด และปัจจัยให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการค้นหาปัจจัยหลัก ปัจจัยร่วมของความสำเร็จของ KM ในบริบทต่างๆ ต่อไป  

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน play & playความเห็น (0)