การบรรจุครูต่างประทเศ

หลักเกณฑ์

การพิจารณาอนุญาตชาวต่างประเทศเป็นครูในโรงเรียนเอกชน ส่วนภูมิภาค[โรงเรียนเอกชนทุกประเภท  ยกเว้นประเภทเฉพาะกาล  (นานาชาติ)](ให้ถือปฏิบัติ  ตั้งแต่วันที่  15  กันยายน  2543 )กรณีชาวต่างประเทศพำนักอยู่ในประเทศไทยแล้ว1. โรงเรียนยื่นคำร้องขอบรรจุชาวต่างประเทศเป็นครู  ทั้งนี้  ผู้ขอเป็นครูต้องถือ            หนังสือเดินทางที่ได้รับการตรวจลงตราประเภท  NON-IMMIGRANT  ทุกรหัส ยกเว้นรหัส ED   เสนอผ่าน  สพท. เพื่อให้จังหวัดพิจารณา  โดยมีเอกสารประกอบ  ดังนี้1.1    สช. 101.2    สช. 171.3    ร.11 ขอผ่อนผันคุณสมบัติการมีสัญชาติไทย1.4    แบบสัญญาการเป็นครูใหญ่และครูฯ ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด1.5    สัญญาว่าจ้างหรือหนังสือรับรองการจ้างชาวต่างประเทศเป็นครู1.6    ใบรับรองแพทย์1.7    หลักฐานแสดงความรู้ ได้แก่ ปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร  และระเบียบแสดงผลการเรียน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ชุด1.8    สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่บันทึกรายการ1.9    แบบสอบประวัติ พร้อมติดรูปถ่าย 3 ชุด1.10 ตารางสอนของผู้ขอเป็นครูชาวต่างประเทศ1.11 บัญชีสำรวจครูชาวต่างประเทศ1.12 สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน

2. เมื่อจังหวัดตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ขออนุญาตเป็นครูชาวต่างประเทศแล้วหากผู้ขอเป็นครูมีความรู้ตามระเบียบ ฯ    ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรี   ว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาผ่อนผันคุณสมบัติการมีสัญชาติไทย  ในหน้าบันทึกได้  โดยไม่ต้องออกใบอนุญาต  ร . 12  และพิจารณาออกใบอนุญาต  สช .11  โดยระบุเฉพาะวิชาที่สอนและใบอนุญาต  สช .19  โดยระบุระยะเวลาที่อนุญาตให้ทำการสอนตามหนังสือรับรองการจ้างฯ  ทั้งนี้   ระยะเวลาการจ้างต้องไม่เกิน 3 ปี

                        3. จังหวัดมีหนังสือรับรองครูชาวต่างประเทศแจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและจัดหางานจังหวัด  เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

4. ครูชาวต่างประเทศยื่นคำร้องขอมีใบอนุญาตทำงาน (WORK PERMIT) เสนอแรงงานจังหวัด5.  จังหวัดส่งประวัติย่อของครูชาวต่างประเทศไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเพื่อดำเนินการตรวจสอบ โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้5.1    สำเนา สช. 11 และ สช. 195.2    แบบสอบประวัติ  พร้อมติดรูปถ่าย 3 ชุด5.3    สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่บันทึกรายการ 2 ชุด5.4    สำเนาหลักฐานแสดงความรู้ จำนวน 1 ชุด5.5    แบบสัญญาการเป็นครูใหญ่และครูฯ ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด5.6    สำเนาหนังสือว่าจ้างหรือหนังสือรับรองการจ้างฯ จำนวน 1 ชุด                          6.  สพท. ลบ. / จังหวัด  จะส่งประวัติย่อของครูชาวต่างประเทศไปตรวจสอบยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   หากการตรวจสอบประวัติปรากฏผลที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติจะ  แจ้งจังหวัดดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาต สช.11 และ สช.19 ของชาวต่างประเทศดังกล่าวต่อไป                           7.  โรงเรียนต้องจัดให้ครูชาวต่างประเทศทำการสอนตามที่รับอนุญาต    และจังหวัดจะต้องตรวจสอบเกี่ยวกับการทำการสอนของครูชาวต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ  ในกรณี ชาวต่างประเทศลาออกจากการเป็นครูก่อนกำหนดเวลา ให้โรงเรียนยื่นคำร้อง  ร. 11  ขอจำหน่ายครูพร้อมใบลาออก   และเมื่อจังหวัดตรวจสอบและพิจารณาอนุญาตแล้ว  จะออกใบอนุญาตร.12 จำหน่ายครูชาวต่างประเทศออกจากหน้าที่พร้อมแจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  และกรมการจัดหางานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและจังหวัดส่งสำเนาใบอนุญาตร.12   ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเพื่อบันทึกหลักฐานทางทะเบียนต่อไป                            อนึ่ง  กรณีชาวต่างประเทศหมดสภาพการเป็นครูตามวาระที่ระบุในใบอนุญาต    สช. 19  ตามหนังสือรับรองการจ้างฯ  โรงเรียนไม่ต้องยื่นคำร้องขอจำหน่ายบุคคลดังกล่าว

8.      ในกรณีการต่อสัญญาจ้าง  เมื่อการอนุญาตตามใบอนุญาต สช. 19  หมดอายุหากโรงเรียนมีความประสงค์จ้างชาวต่างประเทศเป็นครูทำการสอนต่อ  ให้โรงเรียนยื่นคำร้องขอ

บรรจุชาวต่างประเทศเป็นครูทำการสอนต่อก่อนหมดสัญญา 1 เดือน เสนอผ่าน สพท.เพื่อจังหวัดพิจารณา   โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณา   ดังนี้

                                          8.1      สช. 17 ขอบรรจุชาวต่างประเทศเป็นครูทำการสอนต่อ8.2      สัญญาว่าจ้างหรือหนังสือรับรองการจ้างชาวต่างประเทศเป็นครู8.3      สำเนาใบอนุญาต สช. 11 และ สช. 19  8.4      สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่บันทึกรายการ8.5      สำเนาใบอนุญาตทำงาน  (WORK  PERMIT)8.6      สำเนาหลักฐานการเสียภาษี8.7      สำเนาหลักฐานการลงเวลาย้อนหลัง 1 เดือน8.8      ตารางสอนของครูชาวต่างประเทศเมื่อจังหวัดตรวจสอบเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้ว  จังหวัดพิจารณาอนุญาตให้บรรจุชาวต่างประเทศเป็นครูทำการสอนในโรงเรียนต่อ และออกใบอนุญาต  สช.19 โดยระบุระยะเวลาอนุญาตให้ทำการสอนต่อตามหนังสือรับรองการจ้างฯ  ทั้งนี้  ระยะเวลาการอนุญาตเป็นครูต้องไม่เกิน 3 ปี  พร้อมกันนี้จังหวัดมีหนังสือรับรองครูชาวต่างประเทศแจ้งไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง   และ   กรมการจัดหางาน  เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  และจังหวัดจัดส่งสำเนาใบอนุญาต สช. 19 ไปยังสำนักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเพื่อบันทึกหลักฐานทางทะเบียนต่อไป                            โรงเรียนต้องจัดให้ครูชาวต่างประเทศทำการสอนตามที่ได้รับอนุญาต  และจังหวัดจะต้องตรวจสอบเกี่ยวกับการทำการสอนของครูชาวต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีชาวต่างประเทศลาออกจากการเป็นครูก่อนกำหนดเวลา  ให้โรงเรียนยื่นคำร้อง ร.11 ขอจำหน่ายครูชาวต่างประเทศออกจากหน้าที่   พร้อมแจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  และจัดหางานจังหวัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง      และจังหวัดส่งสำเนาใบอนุญาต ร. 12     ไปยังสำนักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเพื่อบันทึกหลักฐานทางทะเบียนต่อไป                            9.  กรณีวีซ่าและใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศจะหมดอายุ   แต่ใบอนุญาต สช.19  ยังไม่หมดวาระ  ให้โรงเรียนทำหนังสือผ่าน สพท. เพื่อเสนอจังหวัดพิจารณา  โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณา   ดังนี้9.1    สำเนาใบอนุญาต สช. 11 และ  สช. 199.2    สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่บันทึกรายการ9.3    สำเนาใบอนุญาตทำงาน (WORK PERMIT)9.4    สำเนาหลักฐานการเสียภาษี

9.5    สำเนาหลักฐานการลงเวลาทำการของครู ย้อนหลัง 1 เดือน9.6  ตารางสอนของครูชาวต่างประเทศเมื่อจังหวัดตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว  จังหวัดมีหนังสือขอความอนุเคราะห์สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองต่ออายุการพำนักในประเทศ และแจ้งจัดหางานจังหวัด เพื่อต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้แก่ครูต่างประเทศดังกล่าว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบรรจุครูชาวต่างประเทศ

คำสำคัญ (Tags)#การบรรจุครู

หมายเลขบันทึก: 46515, เขียน: 26 Aug 2006 @ 15:45 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 21:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)