แหม จั่วหัวบันทึกทั้งทีก็ตอบยาก บริการวิชาการแก่ชุมชนเป็นเรื่องที่ต้องทำหรือไม่ อันนี้ก็คงแล้วแต่วิสัยทัศน์และศักยภาพศึกษาห้องสมุดแต่ละแห่ง

สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งได้จัดบริการวิชาการชุมชนไว้เป็นหน้าที่หนึ่งของห้องสมุด รองลงมาจากการสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย

แล้วทำไมต้องจัดให้บริการวิชาการแก่ชุมชน อันนี้ก็ต้องขอบอกว่าทฤษฎีจริงๆ นั้นผู้เขียนก็ไม่ทราบ แต่จากการปฏิบัติในด้านส่งเสริมการรู้สารสนเทศนั้นคิดว่า เหตุผลที่ห้องสมุดจัดให้มีการบริการวิชาการแก่ชุมชน เนื่องมาจาก

-เป็นแหล่งรวมทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานห้องสมุด สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้กับหน่วยงาน องค์กรในชุมชนได้ เช่น การอบรมการซ่อมหนังสือ การอบรมการวิเคราะห์หนังสือ เป็นต้นน

-เป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรอย่างหนึ่ง ที่ให้ชุมชนรับรู้ และในอนาคตหากต้องขอความร่วมมือจากชุมชน ก็อาจจะได้รับความร่วมมือได้โดยง่าย เช่น การให้บริการแนะนำการสืบค้นข้อมูลที่ห้างสรรพสินค้า และเมื่อเปิดหลักสูตรอบรมการสืบค้นข้อมุลภายหลัง ก็จะมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการมากขึ้น

-เป็นการแสดงถึงศักยภาพของหน่วยงาน ที่ทำงานเอื้อชุมชน เป็นรูปแบบการบริหารองค์กรแบบใหม่ และเป็นการดำเนินงานที่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม (stekholders) 

ท่านอื่นๆ ช่วยให้ความรู้ด้วยนะคะ