โทรคมนาคม ( Telecommunications)

 
ความหมายของ " โทรคมนาคม"
โทรคมนาคม ( Telecommunications) เป็นการการส่งสารสนเทศในรูปแบบของตัวอักษร ภาพ และเสียง โดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือการติดต่อสื่อสารจากที่หนึ่งโดยใช้พลังงานไฟฟ้าให้ไหลไปตามสายเคเบิลทองแดง  เคเบิลเส้นใยนำแสง หรือโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งสัญญาณไปในบรรยากาศ
ประเภทของข้อมูลโทรคมนาคม แบ่งออกได้ดังนี้
1. ประเภทเสียง เช่น เสียงพูด เสียงดนตรี
2. ประเภทตัวอักขระ เช่น ตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์
3. ประเภทภาพ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
4. ประเภทรวม เป็นการสื่อสารทั้งตัวอักขระ ภาพ และเสียง
 
องค์ประกอบสำคัญในการสื่อสารโทรคมนาคมแบ่งได้เป็น 2 ส่วน ซึ่งทำหน้าที่ดังนี้
1. สื่อหรือพาหะ (Transmission or Carrier)  เพื่อนำข่าวสารนั้นไปถึงกัน
2. เครื่องส่งและเครื่องรับ(Terminals)  จุดส่งและจุดรับแต่ละจุดจะต้องมีเครื่องมือสื่อสารซึ่งมีทั้งเครื่องส่งและเครื่องรับอยู่ภายในเครื่องเดียวกัน
รูปแบบและวิธีการสื่อสารโทรคมนาคม
 
ระบบโทรคมนาคมเป็นการสื่อสารที่สามารถใช้ได้ทั้งในการสื่อสารทางเดียวและการสื่อสารสองทาง โดยอาศัยอุปกรณ์โทรคมนาคมชนิดต่างๆ ตามประเภทของลักษณะข้อมูลที่ส่ง ตัวอย่างเช่น การสื่อสารโดยใช้วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรสารจะเป็นการสื่อสารทางเดียวแต่ถ้าสื่อการกันด้วยโทรศัพท์จะเป็นการสื่อสารสองทาง ในปัจจุบันการสื่อสารโทรคมนาคมได้พัฒนาให้มีการส่งข้อมูลในรูปแบบและวิธีการต่างๆ หลายรูปแบบด้วยเทคโนโลยีระดับสูง
ใครสนใจที่จะดูเป็นแบบ powerpoint ติดตามตอนต่อไปได้ใน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่อง กิจการโทรคมนาคมความเห็น (0)