หลังจากที่คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการจัดกิจกรรมประกวด  5  ส. ของหน่วยงานย่อย เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า  สนง.ภาควิชาการศึกษา ได้อันดับที่ 1 รองลงมาเป็น งานธุรการ งานบริการการศึกษา  และงานการเงินและพัสดุ  ตามลำดับ  ซึ่งแต่ละหน่วยงานย่อยก็มีคะแนนไล่เลี่ยกัน จะเห็นได้ว่าบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม  5  ส.  ซึ่งในปีต่อไปคณะศึกษาศาสตร์ก็มีนโยบายว่าจะมีการประกวดกันตลอดทั้งปี  เพื่อจะได้ทำ 5 ส. ให้เป็นกิจวัตรประจำวัน ไม่ใช่แค่ช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น  และยินดีรับคำแนะนำจากทุกท่านที่เข้ามาในชุมชนงานนโยบายและแผน  คณะศึกษาศาสตร์ ค่ะ